Tiểu luận Kinh tế vi mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Số trang: 20      Loại file: pdf      Dung lượng: 326.72 KB      Lượt xem: 6385      Lượt tải: 15

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tiểu luận Kinh tế vi mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam

MỤC  LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................................................... 3
1.  Chính sách tiền tệ ..................................................................................................................... 3
1.1.  Khái niệm: ............................................................................................................................ 3
1.2.  Vị trí chính sách tiền tệ......................................................................................................... 3
1.3.  Các mục tiêu của chính sách tiền tệ ..................................................................................... 3
1.3.1.  Mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định giá trị đồng tiền ................................................ 3
1.3.2.  Mục tiêu tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ..................................................... 4
1.3.3.  Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ............................................................................................ 4
1.3.4.  Ổn định thị trường tài chính ............................................................................................. 4
1.3.5.  Ổn định thị trường hối đoái .............................................................................................. 4
1.3.6.  Ổn định thị trường lãi suất ................................................................................................ 4
2.  Các công cụ của chính sách tiền tệ .......................................................................................... 5
2.1.  Công cụ trực tiếp .................................................................................................................. 5
2.1.1.  Kiểm soát hạn mức tín dụng ............................................................................................. 5
2.1.2.  Quản lý lãi suất của Ngân hàng thương mại..................................................................... 5
2.2.  Công cụ gián tiếp.................................................................................................................. 5
2.2.1.  Nghiệp vụ thị trường mở .................................................................................................. 5
2.2.2.  Chính sách chiết khấu ....................................................................................................... 6
2.2.3.  Dự trữ bắt buộc ................................................................................................................. 6
PHẦN II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM................................................. 8
1.  Tổng quan chính sach tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ........................................ 8
2.  Thực trạng việc áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ ...................................................... 8
2.1.  Công cụ lãi suất .................................................................................................................... 8
2.2.  Tỷ lệ dự trữ bắt buộc .......................................................................................................... 10
2.3.  Tái cấp vốn ......................................................................................................................... 11
2.4.  Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) ....................................................................................... 12
2.5.  Kiểm soát hạn mức tín dụng............................................................................................... 12
3.  Nhận định tổng quát về chính sách tiền tệ Việt Nam ......................................................... 14
3.1.  Những kết quả tích cực: ..................................................................................................... 14
3.2.  Một số vấn đề tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu xử lý........................................................... 15
PHẦN III. GIẢI PHÁP ................................................................................................................. 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................. 19

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi