84 câu hỏi tự luận Lịch sử học thuyết kinh tế (có Trả lời)

Số trang: 79      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.21 MB      Lượt xem: 21510      Lượt tải: 30

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

84 CÂU HỎI TỰ LUẬN ÔN TẬP LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

(CÓ TRẢ LỜI)

 1. Thế nào là CNTT? Cho biết những nội dung chủ yếu của CNTT?
 2. Cho biết những cống hiến và hạn chế của CNTT?
 3. Cho biết hoàn cảnh lịch sử ra đời và những tư tưởng chủ yếu của CNTT?
 4. Vai trò của CNTT đối với sự ra đời của phương thức SX TBCN và sự phát triển của KT học TS? YN của CNTT đối với VN hiện nay?
 5. Vì sao CNTT đánh giá cao vai trò của tiền, coi tiền là tiêu chuẩn căn bản của của cải quốc gia?
 6. Theo C.Mác “trong tất cả mọi thời kì, vàng bạc là chìa khóa để mở tâm can của giai cấp tư sản”. Câu nói đó có đúng với thời kì thống trị của CNTT hay không? Vì sao?
 7. Nhận xét câu nói của Thomasmun “Thương mại là hòn đá thử vàng đối với sự phồn thịnh của 1 quốc gia. Không có phép lạ nào khác để kiếm tiền trừ thương mại” và rút ra YN thực tiễn đối với nước ta hiện nay.
 8. NX luận điểm của Moncretien “Nội thương là hệ thống ống dẫn. Ngoại thương là máy bơm. Muốn tăng của cải phải có ngoại thương, nhập dẫn của cải qua nội thương” và rút ra YN thực tiễn đối với nước ta hiện nay.
 9. Anh/chị có sùng bái tiền tệ không?
 10. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm chủ yếu của CNTN.
 11. Trường phái trọng nông đã phê phán những quan điểm của CNTT như thế nào?
 12. Trình bày nội dung lí thuyết sản phẩm thuẩn túy của F.Quesnay. Cho biết những hạn chế của lí thuyết này.
 13. Tại sao nói trong lí thuyết sản phẩm thuần túy chúng ta thấy CNTN có một bước lùi so với CNTT?
 14. YN của biểu KT của F.Quesnay?
 15. Phân tích 1 lí luận kinh tế của chủ nghĩa trọng nông: Học thuyết về trật tự tự nhiên.
 16. Hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm chủ yếu của KTCTTSCĐ Anh.
 17. So sánh đặc điểm chủ yếu của KTCTTSCĐ Anh và Pháp.
 18.  Phương pháp nghiên cứu của trường phái kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh? Dùng một lí luận kinh tế để chứng minh/thể hiện.
 19. Chứng minh rằng W.Petty là nhà KT học của thời kì quá độ từ CNTT sang KTCTTSCĐ.
 20. Chứng minh rằng Petty là người đặt nền móng cho nguyên lí GT – lao động.
 21. Hãy chỉ ra những cống hiến và hạn chế của trường phái cổ điển Anh trong lí luận giá trị lao động.
 22. Theo Petty, “GTHH là sự phản ánh tiền tệ giống như ánh sáng của mặt trăng là sự phản ánh ánh sáng của mặt trời”. NX luận điểm trên.
 23. Theo Petty, “lao động là cha, đất đai là mẹ của của cải”. NX luận điểm trên.
 24. Phân tích nhận xét của K.Marx: phương pháp của Adam Smith mang tính 2 mặt, một mặt là khoa học còn mặt khác là tầm thường. Hãy lấy lí thuyết GT của A.Smith để chứng minh nhận xét trên.
 25. Chứng minh rằng AS đã đơn giản hóa các chức năng khác của tiền, đưa chức năng phương tiện lưu thông lên hàng đầu.
 26. Chứng minh rằng: A.Smith là nhà lí luận giá trị lao động song lí luận giá trị của ông vẫn chứa đựng nhiều mâu thuẫn và sai lầm.
 27.  Chứng minh rằng AS đã mắc sai lầm trong xác định cơ cấu GTHH.
 28. Cho biết những cống hiến của Ricardo trong lí thuyết GT – lao động.
 29. Cống hiến và hạn chế của KTCTTSCĐ Anh trong lí thuyết tiền tệ.
 30. Vì sao Ricardo phủ nhận khủng hoảng KT? Theo K.Marx, nguyên nhân của khủng hoảng KT là gì?
 31. Tại sao nói D.Ricardo đưa trường phái cổ điển Anh lên đến đỉnh cao nhưng không thể đến tận cùng được?
 32. Dựa vào lí luận giá trị lao động của các đại biểu W.Petty, A.Smith, D.Ricardo để chứng minh: trường phái cổ điển Anh mặc dù có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển lí luận giá trị lao động song vẫn không thể phát triển lí luận đó tới cùng. K.Marx đã có những cống hiến gì mới vào lí luận giá trị lao động?
 33. A.Smith và D.Ricardo bàn luận như thế nào về cơ cấu giá trị hàng hóa? K.Marx đã bổ sung và phát triển như thế nào?
 34. W.Petty, A.Smith, D.Ricardo đã đề cập như thế nào về quy luật lưu thông tiền tệ. Cho biết những hạn chế chủ yếu của các đại biểu trường phái cổ điển Anh trong lí luận tiền tệ.
 35. Trình bày nội dung của học thuyết về “bàn tay vô hình” của A.Smith. Trong hệ thống học thuyết kinh tế hiện đại, học thuyết này có vai trò như thế nào.
 36. Theo P.Samuelson, A.Smith là nhà tiên tri của tư tưởng tự do kinh tế, dựa vào học thuyết kinh tế của A.Smith để chứng minh điều đó.
 37. Những học thuyết kinh tế nào đã kế thừa và phát triển tư tưởng tự do kinh tế của A.Smith.
 38. Cho biết ý nghĩa lí luận và thực tiễn được rút ra từ việc nghiên cứu lí luận “bàn tay vô hình” của A.Smith.
 39. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của KTCT tầm thường.
 40. Nội dung thuyết nhân khẩu của Malthus và nhận xét.
 41. Lí thuyết GT – ích lợi của J.B.Say, lí thuyết khủng hoảng KT. Tại sao Say phủ nhận khủng hoảng KT? K.Marx đã giải thích khủng hoảng KT ntn?
 42. Cho biết hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái tân cổ điển.
 43. Vì sao nói trường phái tân cổ điển vừa có những kế thừa vừa có điểm khác biệt với trường phái cổ điển.

    Hoặc: So sánh đặc điểm phương pháp luận của trường phái tân cổ điển – trường phái cổ điển.

 1. Tại sao trường phái tân cổ điển còn được gọi là trường phái giới hạn? Dựa vào các lí thuyết của nó để chứng minh.
 2. Trình bày lí luận ích lợi giới hạn và giá trị giới hạn của trường phái thành Viên (Áo), Tư tưởng “giới hạn” trong kinh tế đã được học thuyết kinh tế của những trường phái nào vận dụng và phát triển?
 3. Chứng minh rằng trường phái giới hạn ở Áo đã xa rời nguyên lí GT – lao động mà đi theo nguyên lí GT – ích lợi.
 4. Trình bày nội dung lí thuyết năng suất giới hạn của J.B.Clark. Dựa trên cơ sở nào mà Clark đưa ra nguyên tắc trả lương cho CN theo sản phẩm giới hạn? Theo em, nguyên tắc trả lương như vậy có còn tồn tại quan hệ bóc lột không, vì sao?

     (hoặc: nêu cơ sở để Clark đưa ra lí thuyết phân phối thu nhập)

 1. Trình bày nội dung lí thuyết cân bằng tổng quát các loại TT của Leon Wallas. Lí thuyết này có khắc phục được khủng hoảng KT, thất nghiệp, lạm phát…không?
 2. Vì sao nói thuyết cân bằng tổng quát các loại TT của Leon Wallas thể hiện sự kế thừa, phát triển “bàn tay vô hình” của Adam Smith, đồng thời thể hiện rõ phương pháp luận của trường phái tân cổ điển?
 3. Trình bày nội dung, YN lí thuyết giá cả Marshall và rút ra ý nghĩa lí luận và thực tiễn từ việc nghiên cứu lý thuyết này. Lí thuyết này có khắc phục được khủng hoảng KT không? Vì sao? (khủng hoảng thừa cung>cầu: đặc trưng của CNTB)
 4. Trình bày đặc điểm phương pháp luận của trường phái Tân cổ điển, hãy chỉ rõ lý thuyết giá cả của Alfred Marshall đã thể hiện đặc điểm phươngpháp luận của trường phái Tân cổ điển.
 5. Chứng minh rằng lý thuyết kinh tế của trường phái Tân cổ điển là cơ sở hình thành kinh tế học vi mô.

 

 1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái Keynes.
 2. Phân tích đặc điểm phương pháp luận trong lý thuyết việc làm của Keynes. Vì sao nói lý thuyết này vừa có sự kế thừa lại vừa thể hiện khuynh hướng đối lập với trường phái tân cổ điển
 3. So sánh đặc điểm của trường phái keynes và trường phái tân cổ điển
 4. Vì sao trường phái Keynes lại được gọi là trường phái trọng cầu?
 5. Quan điểm trọng cầu đã thể hiện ntn trong lý thuyết việc làm của keynes?
 6. Cho biết quan điểm của Keynes về vấn đề thất nghiệp của CNTB. Trình bày tóm tắt lý thuyết việc làm của Keynes?
 7. Cho biết quan điểm của Keynes về khuynh hướng tiêu dùng và khuynh hướng tiết kiệm. Vai trò của khuynh hướng tiêu dùng giới hạn đối với đầu tư?
 8. Cho biết quan điểm của Keynes về lãi suất. Vì sao trong lý thuyết KT của Keynes, lãi suất lại được coi là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng?
 9. Cho biết ý nghĩa của lý thuyết số nhân đầu tư trong học thuyết của Keynes?
 10. Cho biết sự tác động của những khuynh hướng tâm lý đến đầu tư và việc làm trong lý thuyết chung về việc làm?
 11. Trình bày nội dung về lý thuyết sự can thiệp nhà nước về KT của Keynes. Cho biết vai trò của nhà nước trong lý thuyết này? Vì sao Keynes được đánh giá là công trình sư về chủ nghĩa tư bản nhà nước?
 12. Cho biết đặc điểm chủ yếu của lý thuyết Keynes. Những đặc điểm đó được thể hiện trong lý thuyết về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế như thế nào? Cho biết học thuyết kinh tế nào hạn chế bàn tay của nhà nước, học thuyết nào coi trọng cả hai bàn tay?
 13. Cho biết những cống hiến và hạn chế của Lý thuyết KT của Keynes.
 14. Chứng minh rằng lý thuyết kinh tế của Keynes là cơ sở hình thành kinh tế vĩ mô.

 

 1. Cho biết nguyên nhân dẫn đến sự khôi phục lại lý thuyết tự do kinh tế và đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa tự do mới.
 2. Phân tích đặc điểm phương luận của chủ nghĩa tự do mới, so sánh những đặc điểm giống và khác nhau về đặc điểm của 2 trường phái tự do cũ và tự do mới
 3. Trình bày những đặc điểm cơ  bản của chủ nghĩa tự do mới, đặc điểm này được thể hiện như thế nào trong lý thuyết nền kinh tế thị trường xã hội của CHLB Đức?
 4. Phân tích lý thuyết trọng tiền hiện đại của Mitol Friedman. Phân biệt sự khác nhau cơ bản với lý thuyết kinh tế của Keynes.
 5. Trình bày những quan điểm của trường phái trọng cung đồng thời chỉ rõ lý thuyết trọng cung đối lập với học thuyết kinh tế của Keynes ở những điểm nào.

 

 1. Phân tích nguyên nhân xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận của trường phái chính hiện đại.
 2. Phân tích đặc điểm phương pháp luận của trường phái chính hiện đại. So sánh với đặc điểm phương pháp luận của chủ nghĩa tự do mới.
 3. Cơ chế thị trường đã được Paul A.Samuelson đề cập như thế nào trong lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp? Cho biết trong sự phát triển của kinh tế học, trường phái nào nhấn mạnh về cơ chế thi trường?
 4. Theo Paul A.Samuelson: “sau khi đã tìm hiểu kĩ về “bàn tay vô hình” chúng ta không nên quá say mê với vẻ đẹp của cơ chế thị trường, coi đó là hiện thân của sự hoàn hảo, là tinh túy của sự hài hòa nằm ngoài tầm tay của mọi người”. Hãy phân tích luận điểm trên và cho biết học thuyết kinh tế của trường phái nào nhấn mạnh “bàn tay vô hình”.
 5. Tại sao khi nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường, nhà nước lại phải can thiệp vào kinh tế? Trong lịch sử các trường phái nào đề cao vai trò tự điều tiết của cơ chế thị trường? trường phái nào đề cao cơ chế của nhà nước?
 6. Trình bày khái quát về lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp của Paul A.Samuelson. Liên hệ với nền kinh tế nước ta hiện nay
 7. Theo Samueslson: “Điều hành một nền kinh tế không có chính phủ hoặc thị trường thì cũng như định vỗ tay bằng một bàn tay vậy” Hãy nhận xét luận điểm nói trên và rút ra ý nghĩa thực tiễn từ luận điểm đó.
 8. Phân tích đặc trưng cơ bản của các nước đang phát triển.
 9. Tăng tưởng KT, phát triển KT là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng KT.
 10. Trình bày nội dung lí thuyết cất cánh của W.W.Rostow. YN đối với nước ta?
 11. Cho biết quan điểm của Samuelson về “cú hích” từ bên ngoài đối với các nước đang phát triển. Theo anh/chị, cú hích đó có cần thiết đối với nước ta không?
 12. Trình bày tóm tắt nội dung cái vòng luẩn quẩn và YN thực tiễn của nó.
 13. So sánh sự khác nhau giữa lí thuyết mô hình KT nhị nguyên và châu Á gió mùa. Theo anh/chị, lí thuyết nào hiệu quả, phù hợp với VN hơn?
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi