[Báo cáo thực tập] Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long

Số trang: 29      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.20 MB      Lượt xem: 1024      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

LỜI CẢM ƠN.. i

MỤC LỤC.. ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.. v

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THĂNG LONG.. 1

1.1.  Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  1

1.1.1 Thông tin chung về công ty. 1

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển. 1

1.2.  Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 2

1.2.1. Chức năng. 2

1.2.2. Nhiệm vụ. 2

1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 3

1.3.  Lĩnh vực kinh doanh và đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 3

1.4.  Khái quát về các nguồn lực của doanh nghiệp. 4

1.4.1. Vốn. 4

1.4.2. Nhân lực. 4

1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 5

1.5.  Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long trong 3 năm gần đây. 6

PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DEBICO.. 7

2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của Công ty. 7

2.1.1 Số lượng chất lượng và cơ cấu của Phòng nhân sự. 7

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng nhân sự. 7

2.1.3 Tổ chức bộ máy của Phòng nhân sự. 8

2.2. Ảnh hưởng của nhân tố đến hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 8

2.2.1 Những nhân tố bên ngoài 8

2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 10

2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  10

2.3.2 Thực trạng về tổ chức lao động của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  11

2.3.3 Thực trạng về định mức lao động của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  12

2.3.4 Thực trạng về hoạch định nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  13

2.3.5 Thực trạng về phân tích công việc của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  13

2.3.6 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  14

2.3.7 Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 15

2.3.8 Thực trạng về đánh giá nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  16

2.3.9 Thực trạng về trả công lao động của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long  16

2.3.10 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 17

2.3.11 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 18

2.3.12 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 18

Bảng 2.5. Kinh phí đào tạo của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long năm 2013-2015. 18

 

PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DEBICO VÀ ĐỊNH HƯỚNG TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 20

3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 20

3.1.1 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh. 20

3.1.2 Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực. 20

3.1.3  Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long. 21

3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long trong thời gian tới 21

3.2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh. 21

3.2.2 Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực. 22

3.3 Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. 22

PHỤ LỤC

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi