[Báo cáo thực tập] Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Số trang: 30      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.15 MB      Lượt xem: 9901      Lượt tải: 45

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE. 3

1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse. 3

1.2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse. 4

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 4

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong Công ty. 4

1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse. 7

1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse. 7

1.3.2. Đặc điểm hoạt động của công ty Cổ phần tập đoàn Sunhouse. 8

1.4. Khái quát về nguồn nhân lực của công ty Cổ Phần tập đoàn Sunhouse. 8

1.4.1. Nguồn nhân lực của công ty. 8

1.4.2. Nguồn vốn của công ty. 9

1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật- công nghệ. 9

1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse giai đoạn 2012- 2014. 10

PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP TẬP ĐOÀN SUNHOUSE.. 11

2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính nhân sự của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 11

2.1.1. Tình hình nhân lực của phòng Hành chính nhân sự. 11

2.1.3. Bộ máy tổ chức phòng Hành chính nhân sự. 14

2.2. Ảnh hưởng các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 15

2.2.1. Các nhân tố bên ngoài 15

2.2.2. Các nhân tố bên trong. 16

2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của công ty. 17

2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 18

2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 19

2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 19

2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse.              20

2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 24

2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 24

2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 25

2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 26

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 27

3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực  của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 27

3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse  27

3.1.2. Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse. 27

3.1.3. Một số vấn đề đặt ra. 28

3.2. Phương hướng hoat động/ hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse trong thời gian tới 28

3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. 28

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi