Báo cáo thực tập doanh nghiệp tại công ty TNHH Mai Phương

Số trang: 71      Loại file: pdf      Dung lượng: 580.37 KB      Lượt xem: 171      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỤC LỤC  ............................................................................................................  1
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................  3
DANH MỤC HÌNH ẢNH  ...................................................................................  4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  ..............................................................................  5
LỜI MỞ ĐẦU  ......................................................................................................  6
PHẦN  1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MAI PHƯƠNG – (TNHH) ..............  7
1.1 Lịch sử hình thành và  phát triển của Công ty  Mai Phương  –  (TNHH)
.   ..........................................................................................................................  7
1.1.1. Các  mốc  quan  trọng  trong  quá  trình  phát  triển  của  công  ty  Mai  Phương
– (TNHH)  ......................................................................................................  7
1.1.2.  Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản  .............................................................  8
1.2 Nhiệm  vụ chính và nhiệm  vụ khác của doanh nghiệp  ..........................  11
1.2.1.  Các chức năng nhiệm  vụ  ...................................................................  11
1.2.2.  Các nhóm  hàng hóa và dịch vụ chính hiện nay  .................................  12
1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty  ........................................................  12
1.3.1.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận  .......  12
1.3.2.  Chức năng , quyền hạn, nhiệm  vụ của từng bộ phận.........................  13
PHẦN  2:  TÌNH  HÌNH  THỰC  HIỆN  NHIỆM  VỤ  SẢN  XUẤT  KINH
DOANH CỦA CÔNG TY  MAI PHƯƠNG – (TNHH).  .................................  18
2.1 Tình hình hoạt động marketing và tiêu thụ sản phẩm  ........................  18
2.1.1.  Mục tiêu marketing  ............................................................................  18
2.1.2.  Thị trường mục tiêu và mô tả đặc điểm  thị trường mục tiêu  .............  18
2.1.3.  Sản  lượng  tiêu  thụ và doanh thu một số mặt hàng chủ yếu  ...............  19
2.1.4.  Khái quát  về chính sách marketing – mix  .........................................  22
2.2 Tình hình sản xuất  ...................................................................................  27
2.2.1.  Mục  tiêu sản xuất  ...............................................................................  27
2.2.2.  Phân loại sản phẩm  ............................................................................  28
2.2.3.  Tổ chức sản xuất sản phẩm  ................................................................  29
2.3 Tình hình nhân sự ...................................................................................  37
2.3.1.  Mục tiêu nhân sự  ...............................................................................  37
2.3.2.  Cơ cấu lao động  .................................................................................  38
2.3.3.  Công  tác  đãi ngộ nhân lực tại doanh nghiệp  .....................................  40
2.4 Tình  hình tài chính  ..................................................................................  42
2.4.1.  Mục  tiêu tài chính  ..............................................................................  42
2.4.2.  Phân tích cơ cấu tài sản - nguồn vốn  .................................................  42
2.4.3.  Phân tích các tỷ số  đặc trưng của công ty Mai Phương – TNHH năm
2021    ...........................................................................................................  48 
2
PHẦN  3:  ĐÁNH  GIÁ  CHUNG  VÀ  ĐỀ  XUẤT  VỀ  LỰA  CHỌN  ĐỀ  TÀI  TỐT
NGHIỆP  .............................................................................................................  52
3.1 Đánh giá chung  ........................................................................................  52
3.1.1.  Tình hình  hoạt động marketing  và  tiêu thụ  sản phẩm  .......................  52
3.1.2.  Tình hình  nhân sự  ..............................................................................  52
3.1.3.  Tình hình  tài chính  .............................................................................  53
3.2 Đề xuất hoàn thiện  ...................................................................................  53
3.2.1. Ý tưởng  ..............................................................................................  53
3.2.2.  Phương  hướng  ...................................................................................  54
3.2.3.  Biện pháp  ...........................................................................................  54
3.2.4.  Đề xuất về lựa chọn đề tài tốt nghiệp  ................................................  55
KẾT LUẬN  ........................................................................................................  56
PHỤ LỤC  ...........................................................................................................  57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  .........................................................  68 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi