[Chuyên đề] Giải pháp nâng cao Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (VCB)

Số trang: 75      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.84 MB      Lượt xem: 701      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
 
PHẦN MỞ ĐẦU.. 2
CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN   4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm tín dụng trung và dài hạn. 4
1.1.1.1. Khái niệm: 4
1.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn. 4
1.1.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn. 8
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế. 8
1.1.2.2. Đối với ngân hàng. 10
1.1.2.3. Đối với khách hàng. 10
1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN.. 12
1.2.1. Khái niệm.. 12
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn. 12
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính. 12
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng. 14
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN.. 18
1.3.1. Nhân tố chủ quan. 18
1.3.2. Các nhân tố khách quan. 21
1.3.2.1. Nhân tố thuộc về quản lý vĩ mô của nhà nước. 21
1.3.2.2. Các nhân tố thuộc về khách hàng. 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN   24
TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 24
2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 24
2.1.1 Sự hình thành và phát triển. 24
2.1.1.1 Mạng lưới chi nhánh của VIETCOMBANK trên địa bàn Hà Nội. 24
2.1.1.2 Các dịch vụ mà VIETCOMBANK cung cấp: 25
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành. 26
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức. 27
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hà Nội: 28
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh. 29
2.1.3.1 Tình hình chung về kinh tế xã hội. 29
2.1.3.2 Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh. 30
2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 36
2.2.1 Tình hình cho vay trung và dài hạn. 36
2.2.2 Thu nợ cho vay trung và dài hạn. 38
2.2.3 Dư nợ cho vay trung và dài hạn. 39
2.2.4 Nợ quá hạn đối với tín dụng trung và dài hạn. 40
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI. 42
2.3.1 Kết quả đạt được. 42
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân. 43
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 44
3.1. ĐỊNH HƯỚNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 44
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 46
3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định. 46
3.2.2. Nâng cao trình độ và phẩm chất cán bộ tín dụng. 47
3.2.3. Nắm vững và theo dõi sát sao tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng. 48
3.2.4. Đa dạng hóa các loại hình cho vay trung và dài hạn. 48
3.2.5. Đẩy mạnh công tác marketing trong ngân hàng. 50
3.2.5.1 Marketing tham gia vào việc giải yết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng. 51
3.2.5.2 Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với thị trường. 53
3.2.5.3 Marketing góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng. 54
3.2.5.4 Thu hút khách hàng. 55
3.2.6. Đẩy mạnh công tác huy động vốn trung và dài hạn. 61
3.3  KIẾN NGHỊ. 66
3.3.1. Đối với chính phủ. 66
3.3.2. Đối với ngân hàng Nhà nước. 66
3.3.3. Đối với ngân hàng ngoại thương Việt Nam.. 67
KẾT LUẬN.. 69 
 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi