[Chuyên đề] Giải pháp Nâng cao hiệu quả hoạt động Kế toán huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (VCB)

Số trang: 78      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.77 MB      Lượt xem: 738      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................... ........1
Chương I: Một số lý luận cơ bản về kế toán huy động vốn của Ngân hàng thương mại........................................................................................................... .....3
1. Vốn Tầm quan trọng của huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại...................................................................................................................................... .......3
1.1. Vốn của Ngân hàng thương mại.......................................................................... .......3
1.2. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại.............................................................. .......4
1.3. Vốn huy động và vai trò của nó đối với Ngân hàng thương mại.................... .......5
1.4. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại.............................. .......6
1.4.1. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi................................................................... .......6
1.4.2. Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá.................................................. .......7
2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn.................................. .......8
2.1. Vai trò của kế toán ngân hàng .............................................................................. .......8
2.2. Nghiệp vụ kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi..................................... .....10
2.3. Nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá........................................................ .....18
3. Hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn NHTM..............................................19
3.1.Quan niệm hiệu quả kế toán huy động vốn ........................................................ .....19.
3.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả...................................................................................... ......21
3.3.Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn............... ......22
Chương II: Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội............................................................................................................25
1. Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng ngoại thương Hà Nội.... ......25
1.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội............................................................................................................................................. ......25
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..................................................................... ......25
1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội................................. .......27
1.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm gần đây.............................................................................................................................. ......30
1.2.1. Tình hình huy động vốn...................................................................................... ......30
1.2.2. Công tác tín dụng.................................................................................................. ......32
1.2.3.Công tác sử dụng vốn........................................................................................... .....35
1.2.4. Các hoạt động kinh doanh khác ....................................................................... .....37.
2. Tình hình thực tế về công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội     39
2.1 Các hình thức huy động vốn.................................................................................. ......45
2.1.1 Ðối với cá nhân...................................................................................................... ......45
a. Huy động từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm.................................................................. .....45.
b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán............................................................. ......45
2.1.2. Ðối với tổ chức kinh tế ........................................................................................ ......45
a. Huy động từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn............................................................... ......45
b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán............................................................. ......45
c. Huy động từ tài khoản chuyên chi........................................................................... ......46
d. Huy động từ tài khoản ký ngân................................................................................. ......46
e. Huy động từ tài khoản ủy thác.................................................................................. ......46
2.2.Nghiệp vụ kế toán huy động vốn NHNT Hà nội ................................................. ......46
2.2.1. Thủ tục mở tài khoản............................................................................................ ......46
2.2.2. Thủ tục rút tiền....................................................................................................... ......48
2.3. Phương pháp hạch toán........................................................................................ ......49
2.4. Các dịch vụ phục vụ và sản phẩm đi kèm........................................................... ......53
3. Nhận xét chung về công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội............................................................................................................................................. ......55
3.1 Ưu điểm....................................................................................................................... ......56
3.2 Nhược điểm và nguyên nhân................................................................................. ......56
Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội...................................................................................................................................... ......58
1. Ðịnh hướng hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm tới   ......58
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội............................................................................................................................................. ......65
3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngân hàng trung ương......................... ......67

KẾT LUẬN........................................................................................................................ ......69

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi