[Chuyên đề] Một số giải pháp nâng cao Chất lượng Tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Số trang: 107      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.55 MB      Lượt xem: 709      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.. 1
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 3
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.1. Khái niệm của Ngân hàng thương mại 3
1.1.1.2. Đặc điểm của Ngân hàng thương mại 4
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 6
1.1.2.1. Huy động vốn. 6
1.1.2.2. Sử dụng vốn. 8
1.1.2.3. Hoạt động khác. 9
1.2. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 10
1.2.1. Khái niệm của tín dụng. 10
1.2.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng trung và dài hạn. 11
1.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 15
1.3.1. Khái niệm của chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 15
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng trung và dài hạn của Ngân  hàng thương mại 16
1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính. 16
1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng. 17
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn. 22
1.4.1. Nhân tố chủ quan. 22
1.4.2. Nhân tố khách quan. 25
1.4.2.1. Nhân tố thuộc về khách hàng. 25
1.4.2.2. Các nhân tố khách quan khác. 26
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM    28
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.. 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban. 33
2.1.2.1. Cơ cấu mô hình tổ chức NHTMCP NTVN sau khi cổ phần hóa. 33
2.1.2.2. Bộ máy quản lý điều hành và các phòng ban giúp việc. 35
2.1.2.3. Nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.. 37
2.1.3. Các kết quả kinh doanh chủ yếu. 39
2.1.3.1. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương. 39
2.1.3.2. Tình hình huy động vốn. 41
2.1.3.3. Hoạt động tín dụng. 42
2.1.3.4. Tình hình phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng  45
2.1.3.5. Hoạt động thanh toán quốc tế. 47
2.1.3.6. Kinh doanh ngoại tệ. 48
2.1.3.7. Hoạt động ngân hàng đại lý. 49
2.1.3.8. Hoạt động kinh doanh chứng khoán. 49
2.1.3.9. Hoạt động cho thuê tài chính. 50
2.1.3.10. Các hoạt động khác. 51
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần  Ngoại thương Việt Nam.. 51
2.2.1. Tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam   51
2.2.1.1. Một số nội dung cơ bản của chính sách cho vay khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.. 51
2.2.1.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng. 55
2.2.1.3. Quy trình tín dụng trung và dài hạn tai Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.. 59
2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam   60
2.2.2.1. Nguồn cho vay trung và dài hạn. 60
2.2.2.2. Quy mô  tín dụng trung và dài hạn. 63
2.2.2.3. Sử dụng vốn trung và dài hạn. 64
2.2.2.4. Tình hình nợ quá hạn. 65
2.2.2.5. Chỉ tiêu lợi nhuận. 66
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.. 68
2.3.1. Kết quả đạt được. 68
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 71
2.3.2.1. Hạn chế. 71
2.3.2.2. Nguyên nhân. 73
CHƯƠNG 3.  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM    78
3.1. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.. 78
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới 78
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.. 81
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.. 84
3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư. 84
3.2.2. Xây dựng chiến lược Marketting Ngân hàng. 88
3.2.3. Ngăn ngừa, hạn chế và xử lý các khoản nợ quá hạn. 90
3.2.4. Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay trung và dài hạn. 92
3.2.5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, điều hành. 93
3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ Ngân hàng. 94
3.2.7. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 95
3.2.8. Nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng. 96
3.3. Kiến nghị 97
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 97
3.3.2. Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành liên quan. 98
3.3.3. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước. 99
KẾT LUẬN.. 100
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 101

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi