[Chuyên đề] Một số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà Tây

Số trang: 76      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.66 MB      Lượt xem: 737      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Một số ý kiến  về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà Tây
Mục lục
                                                                                                                  
Lời mở đầu: ............................................................................................ 4
1. Sự cần thiết của đề tài.................................................................. 4
2. Mục đích nghiên cứu.................................................................... 5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................ 5
4. Phương pháp nghiên cứu............................................................. 5
5. Kết cấu của đề tài......................................................................... 5
Chương I :
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường và cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại .......................................... 5
         I - Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.................................................................................................................. 6
1-  Sự ra đời , đặc trưng của ngân hàng thương mại .......................... 6
2- Vị trí vai trò của ngân hàng thương mại ....................................... 6
3- Khái quát các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.................... 10
3.1.Các nghiệp vụ tài sản nợ(nghiệp vụ nguồn vốn)........................ 10
3.1.1.Nguồn vốn huy động.............................................................. 10
3.1.2.Vốn đi vay.............................................................................. 13
3.1.3.Vốn tự có của ngân hàng thương mại...................................... 13
3.2.Các nghiệp vụ tài sản có (sử dụng vốn)..................................... 14
3.2.1.Nghiệp vụ ngân quỹ................................................................ 14       
3.2.2.Nghiệp vụ tín dụng................................................................. 14
3.2.3.Nghiệp vụ tài chính................................................................. 16
3.3. Nghiệp vụ trung gian ............................................................... 16
II - Cơ chế tài chính của ngân  hàng thương mại :.............................. 17
1-      Khái quát về cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại .......... 17
1.1.Vốn nhà Nướcvà trach nhiệm bảo toàn..................................... 18
1.1.1.Vốn nhà nước......................................................................... 18
    1.1.2.Trách nhiệm bảo toàn vàphát triển vốn của ngân hàng quốc doanh.      18
1.2. Các khoản thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của NHTM. 19
1.2.1.Các khoản thu nhập của NHTM................................................. 19
1.2.2.Các khoản chi phí của NHTM.................................................... 20
1.2.3. Kết quả kinh doanh của NHTM................................................ 21
2-      Cơ  chế tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam          25
2.1. Khái quát về ĐT&PTViệt Nam................................................ 25
2.2. Nội dung cơ chế tài chính của ĐT&PT Việt Nam..................... 25
Chương II :
Thực trạng kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây....................................................... 27
I- Đặc điểm kinh tế xã hộivà ảnh hưởng đến kêt quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây.......................................................................................................... 27
1.Đặc điểm kinh tế xã hội................................................................ 27
2.Sự ra đời và cơ cấu tổ chức của bộ máy NHĐT&PT Hà Tây........ 28
2.1.Sự ra đời của NHĐT&PT Hà Tây.............................................. 28
2.2.Cơ cấu hoạt động của bộ máy NHĐT&PT Hà Tây................... 30
3. Thực trạng hoạt động  kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây........ 30
3.1. Công tác huy động vốn............................................................. 30
3.2.Công tác đầu tư và sử  dụng vốn............................................... 31
3.3.Về dịch vụ ngân quĩ................................................................... 39
3.4.Một số công tác khác................................................................. 39
II.Thực trạng thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây.......................................................................................................... 40
1. Thực trạng thu nhập của NHĐT&PT Hà Tây.............................. 40
2. Thực trạng  chi phí ccủa NHĐT&PT Hà Tây.............................. 45
3. Kết quả kinh doanh  của NHĐT&PT Hà Tây.............................. 48
Chương III: Một số giải pháp và  kiến nghị nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả tại NHĐT&PT Hà Tây................................. 53
I.                  Mục tiêu phấn đấu đến năm 2002....................................... 53
1.     Về nguồn vốn huy động.............................................................. 53
2.     Về hoạt động tín dụng................................................................. 53
II. Những giải pháp ngằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí và đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi............................................................................................ 54
1.     Các giải pháp nhằm tăng thu nhập............................................. 54
1.1.         Đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ và mở thêm các nghiệp vụ mới.  54
1.2.         Mở rộng hoạt động tín dụng,nâng cao hiệu quả các khoản cho vay
                                                                                                          56
1.3.         Tăng cường chất lượng cán bộ công nhân viên trong ngân hàng. 59
1.4.         Thực hiện cơ chế khoán tài chính toàn diện............................ 60
2.     Các giải pháp giảm chi phí ......................................................... 61
1.1            Cần phải tính toán giá cả huy độngvốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanhvà tiết kiệm chi phí ...................................................... 61
1.2            Tiết kiệm chi phí quản lý ....................................................... 63
1.3            Tiết kiệm chi phí khác ........................................................... 63
III. Một số  kiến nghị  ........................................................................... 64
1. Đối với nhà nước......................................................................... 64
2. Đối với Ngân hàng Nhà Nước...................................................... 65
   3. Đối với ĐT&PT Việt Nam............................................................ 66
   4. Đối với NHĐT&PT Hà Tây......................................................... 68
Kết luận.......................................................................................... 71
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi