[Chuyên đề] Thực Trạng Công Tác Thẩm Định Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Vay Vốn Trung Và Dài Hạn Tại Sở Giao Dịch Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

Số trang: 105      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.53 MB      Lượt xem: 782      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Thực Trạng Công Tác Thẩm Định Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Vay Vốn Trung Và Dài Hạn Tại Sở Giao Dịch Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. 1
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.. 2
MỞ ĐẦU.. 3
CHƯƠNG I – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. 5
I. Giới thiệu khái quát về sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 5
1.1. Quá trình hình thành của Sở Giao Dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam... 5
1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của SGD NHNT. 5
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chính mà SGD NHNTVN đạt được trong năm 2007. 7
1.3.1 . Huy động vốn. 7
1.3.1.1. Huy động từ các tổ chức kinh tế : 8
1.3.1.2. Huy động từ dân cư : 8
1.3.2. Sử dụng vốn. 9
1.3.3. Về thanh toán xuất nhập khẩu. 11
1.3.3.1. Thanh toán xuất khẩu : 11
1.3.3.2. Thanh toán nhập khẩu : 12
1.4. Kết quả kinh doanh năm 2007. 13
II. Thực trạng công tác thẩm định dự án tại SGD NHNT trong thời gian qua. 13
2. 1. Thẩm định dự án đầu tư. 13
2.1.1. Quy trình thẩm định một dự án đầu tư. 13
2.1.2. Phương pháp thẩm định một dự án đầu tư. 16
2.1.2.1.Thẩm định theo trình tự. 16
2.1.2.2. Thẩm định theo phương pháp so sánh các chỉ tiêu. 18
2.1.3. Nội dung thẩm định một dự án đầu tư  tại SGD NHNT. 18
III.   Thực trạng công tác thẩm định khả năng trả nợ tại SGD NHNT. 28
3.1. Sự cần thiết phải thẩm định khả năng trả nợ. 28
3.2. Nội dung thẩm định khả năng trả nợ. 29
3.2.1.  Nội dung thẩm định khả năng trả nợ của doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn. 29
3.2.1.1. Thẩm định khả năng tài chính. 30
3.2.1.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 32
3.2.1.3. Tính khả thi của dự án đầu tư. 36
3.2.1.4.  Thẩm định tài sản bảo đảm ( hay còn gọi là nguồn thu dự phòng ). 46
3.2.1.5. Từ việc kinh doanh phụ khác, từ nguồn tài trợ, vốn khác, thuế lợi tức được để lại…    48
3.2.2. Nội dung thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. 49
3.3. Ví dụ minh họa cho công tác thẩm định khả năng trả nợ của doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn tại SGD Ngân hàng Ngoại Thương. 51
3.3.1. Thẩm định hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp. 51
3.3.2. Thẩm định chi tiết doanh nghiệp. 54
3.3.3. Thẩm định dự án. 63
IV.  Đánh giá hoạt động thẩm định khả năng trả nợ nói riêng và thẩm định dự án nói chung của doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn của Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua. 71
4.1. Nhận xét của tác giả về việc thẩm định khả năng trả nợ dự án “Đầu tư xây dựng văn phòng giao dịch và giới thiệu sản phẩm ARTEXPORT HOUSE”. 71
4.2. Nguyên nhân của những thành quả đó:. 74
4.2.1. Uy tín và lợi thế của toàn hệ thống NHNT. 74
4.2.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ của Ngân hàng ngoại thương. 74
4.2.3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định. 75
4.2.4. Chất lượng tín dụng tại SGD không ngừng được nâng cao. 76
4.2.5. Thực hiện tốt công tác báo cáo tổng hợp và lưu trữ dữ liệu. 77
4.3. Những mặt hạn chế trong công tác thẩm định khả năng trả nợ nói riêng và công tác thẩm định nói chung. 77
4.3.1. Nội dung thẩm định khả năng trả nợ :. 77
4.3.2. Cơ chế chính sách còn chồng chéo:. 82
4.3.3. Công tác khách hàng:. 82
4.3.4. Nguồn thông tin để thẩm định còn hạn chế. 82
4.3.5. Công tác tổ chức thẩm định. 82
4.3.6. Khó khăn trong hoạt động trên địa bàn:. 83
CHƯƠNG II – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VAY VỐN TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. 84
2.1. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phát triển nói chung và hoạt động thẩm định dự án nói riêng của Sở Giao Dịch trong thời gian tới. 84
2.1.1. Phương hướng của Ngân hàng Ngoại Thương trong thời gian tới. 84
2.1.2. Những nhiệm vụ cụ thể cho NHNT VN.. 85
2.1.3. Định hướng phát triển của SGD NHNT và định hướng phát triển tín dụng trung dài hạn. 86
2.1.3.1.. Định hướng phát triển của SGD.. 86
2.1.3.2. Định hướng phát triển tín dụng trung dài hạn. 86
2.2. Những giải pháp đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định dự án và thẩm định khả năng trả nợ tại SGD NHNT. 86
2.2.1. Những giải pháp chung. 86
2.2.1.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đạo đức cán bộ thẩm định. 86
2.2.1.2.  Nâng cao công tác phục vụ khách hàng. 88
2.2.1.3. Nên có chính sách lương, đãi ngộ hợp lý cho cán bộ. 88
2.2.1.4. Nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức điều hành. 89
2.2.1.5. Đầu tư hiện đại hóa ngân hàng. 90
2.2.2. Những giải pháp về nghiệp vụ. 90
2.2.2.1. Giải pháp về quy trình thẩm định. 90
2.2.2.2. Phương pháp thẩm định khả năng trả nợ. 90
2.2.2.3.Về nội dung thẩm định khả năng trả nợ : 92
2.2.2.4. Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin. 95
2.2.2.5. Giải pháp về hoàn thiện công tác thẩm định. 96
2.2.2.6.Giải pháp về chính sách tín dụng. 97
2.2.3. Một số kiến nghị về công tác thẩm định. 97
2.2.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước. 97
2.2.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 99
2.2.3.4. Về phía các doanh nghiệp. 99
Kết luận. 101
PHỤ LỤC.. 102
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi