[Chuyên đề] Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Số trang: 84      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.12 MB      Lượt xem: 760      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Mục Lục
Lời mở đầu............................................................................................................................... 1
Chương I - Tổng quan về thẩm định tài chính dự án tại
                        ngân hàng thương mại...................................................................................
3
I-/      Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.............................. 3
1-/   Hoạt động huy động vốn....................................................................................... 3
2-/   Hoạt động cho vay, đầu tư.................................................................................... 3
3-/   Hoạt động trung gian............................................................................................ 4
II-/    Các vấn đề về dự án và thẩm định tài chính dự án................................................... 4
1-/   Các vấn đề về dự án.............................................................................................. 4
2-/   Các vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.  6
III-/   Quy trình thẩm định dự án........................................................................................ 7
1. Phân tích Hồ sơ doanh nghiệp.................................................................................. 8
2-/   Phân tích hồ sơ dự án.......................................................................................... 10
V-/     Phương pháp thẩm định tài chính dự án.................................................................. 14
1-/   Phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV)............................................................ 14
2-/   Phương pháp tỷ lệ nội hoàn. (IRR)..................................................................... 15
3-/   Phương pháp chỉ số doanh lợi (PI)...................................................................... 16
4-/   Phương pháp thời gian hoàn vốn. (PP)............................................................... 17
VI-/   Chất lượng thẩm định tài chính dự án và các nhân tố ảnh hưởng.......................... 18
1-/   Chất lượng thẩm định tài chính dự án................................................................ 18
2-/   Các nhân tố ảnh hưởng....................................................................................... 19
Chương II - Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính
                          dự án tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
                          (NHNTVN)...................................................................................................
23
I-/      Giới thiệu về NHNTVN............................................................................................ 23
1-/   Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển......................................................... 23
2-/   Tình hình huy động và sử dụng vốn.................................................................... 26
II-/    Thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam...... 34
1-/   Các vấn đề chung về thực trạng thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN........ 34
2-/   Các dự án............................................................................................................ 40
III-/   Một số đánh giá về chất lượng thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN:.............. 59
1-/   Những kết quả đạt được:..................................................................................... 59
2-/   Một số hạn chế:................................................................................................... 62
3-/   Những nguyên nhân gây ra hạn chế của công tác thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN. 64
Chương III - Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài
                            chính dự án tại NHNTVN........................................................................
68
I-/      Định hướng hoạt động cho vay của NHNTVN........................................................ 68
II-/    Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.                                                                                                                                   69
1-/   Một số định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN........ 69
2-/   Một số giải pháp.................................................................................................. 70
III-/   Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án...................... 77
1-/   Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.................................................................... 77
2-/   Kiến nghị với Nhà nước và các bộ ngành liên quan:.......................................... 77
3-/   Kiến nghị với chủ đầu tư..................................................................................... 79
Kết luận.................................................................................................................................. 80
Tài liệu tham khảo............................................................................................................... 81
 
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi