Đáp án 100 câu trắc nghiệm Excel 2007 - Thi Tin học Agribank

Số trang: 13      Loại file: pdf      Dung lượng: 487.85 KB      Lượt xem: 6261      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án 100 câu trắc nghiệm Excel 2007 - Thi Tin học Agribank

---------------

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM EXCEL 2007
(ĐÁP ÁN LÀ PHẦN BÔI ĐẬM)
 
1.    Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A1 có giá trị số 16, tại ô B1 gõ vào công thức =SQRT(A1) thì nhận được kết quả là:
A.    0
B.    #Value!
C.    4
D.    #Name!
2.    Trong bảng tính MS Excel 2007, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một điều kiện cho trước:
A.    SUMIF
B.    COUNTIF
C.    COUNT
D.    SUM
3. Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức = Lower(“ht CNTT”) cho kết quả:
A.    HT CNTT
B.    ht cntt
C.    Ht Cntt
D.    #NAME?
4. Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức =Right(“TTTTTH”,2) cho kết quả:
A.    TH
B.    TT
C.    TTTH
D.    TTTT
5. Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức =Mid(“m1234”,2,3) cho kết quả:
A.    Số 123
B.    Số 12
C.    Chuỗi “123”
D.    Số 23
6. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị số 10, tại ô B2 gõ công thức =PRODUCT(A2,5) cho kết quả:
A.    #Value!
B.    50
C.    10
D.    2
7. Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A.    Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái
B.    Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái
C.    Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái
D.    Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái
8. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị chuỗi “a”, tại ô B2 gõ công thức =5/A2 cho kết quả:
A.    0
B.    5
C.    #Value!
D.    #DIV/0!
9. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối tại cột, tương đối tại hàng?
A.    B$1:D$10
B.    $B1:$D10
C.    B$1$:D$10$
D.    $B$1:$D$10
10. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A1 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B1 gõ công thức =Len(A1) cho kết quả:
A.    4
B.    2014
C.    1
D.    #DIV/0!
11. Trong bảng tính MS Excel 2007, để ẩn cột, ta thực hiện:
A.    Thẻ Home - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
B.    Thẻ Data - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
C.    Thẻ Fomulas - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
D.    Thẻ View - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
12. Trong bảng tính MS Excel 2007, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện:
A.    Thẻ Insert - Page Setup - Print Titles
B.    Thẻ Page Layout - Page Setup - Print Titles
C.    Thẻ File - Page Setup - Print Titles
D.    Thẻ Format - Page Setup - Print Titles
13. Trong bảng tính MS Excel 2007, để chèn hình ảnh, ta thực hiện:
A.    Thẻ Fumulas – Picture
B.    Thẻ Data – Picture
C.    Thẻ Insert – Picture
D.    Thẻ Review – Picture
14. Trong bảng tính MS Excel 2007, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:
A.    Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited
B.    Thẻ Home – Text to Columns – Delimited
C.    Thẻ Fomulas - Text to Columns – Delimited
D.    Thẻ Data - Text to Columns – Delimited
15. Trong bảng tính MS Excel 2007, để thay đổi kiểu trang in ngang hoặc dọc, ta thực hiện:
A.    Thẻ Page Layout – Orientation – Portrait/Landscape
B.    Thẻ File – Page Setup – Portrait/Landscape
C.    Thẻ Format - Page Setup – Portrait/Landscape
D.    Thẻ Home - Orientation – Portrait/Landscape
16. Trong bảng tính MS Excel 2007, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn:
A.    Thẻ Review – Freeze Panes
B.    Thẻ View – Freeze Panes
C.    Thẻ Page Layout – Freeze Panes
D.    Thẻ Home – Freeze Panes
17. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị TINHOC, tại ô B2 gõ công thức =6/VALUE(A2) cho kết quả:
A.    #DIV/0!
B.    #VALUE!
C.    6
D.    TINHOC
18. Trong bảng tính MS Excel 2007, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện thì sử dụng công thức nào?
A.    AND
B.    OR
C.    NOT
D.    &
19. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A1 có giá trị chuỗi “Excel”, ô B1 có giá trị số 2007, tại ô C1 gõ công thức =A1+B1 cho kết quả:
A.    Excel
B.    #VALUE!
C.    2007
D.    Excel2007
20. Trong bảng tính MS Excel 2007, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ:
A.    Tiêu để
B.    Có đường lưới hay không
C.    Chú giải cho các trục
D.    Cả 3 đều đúng

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi