Đề án Kế toán TSCĐ hữu hình

Số trang: 70      Loại file: docx      Dung lượng: 1.79 MB      Lượt xem: 42      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TSCĐ HỮU HÌNH. 1
1.1 TSCĐ hữu hình và phân loại TSCĐ hữu hình. 1
1.1.1.    Khái niệm và đặc điểm TSCĐ hữu hình. 1
1.1.2.    Phân loại TSCĐ hữu hình. 1
1.2     Đo lường TSCĐ hữu hình:. 2
1.2.1     Xác định giá trị ban đầu TSCĐ hữu hình ( tại thời điểm ghi nhận). 2
1.2.2     Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu:. 5
1.2.3     Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu:. 6
1.3     Nhượng bán và thanh lí TSCĐ hữu hình:. 7
1.4     Thời gian sử dụng hữu ích:. 7
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ hữu hình. 8
2.1    Kế toán tăng TSCĐ hữu hình:. 8
2.1.1    Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ:. 8
2.1.2     TK sử dụng:. 13
2.1.3      Phương pháp hạch toán:. 13
2.2       Kế toán giảm TSCĐ hữu hình:. 19
2.2.1.       Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ:. 19
2.2.2      TK sử dụng:. 20
2.2.3     Phương pháp hạch toán:. 21
2.3    Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình:. 31
2.3.1    Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ:. 31
2.3.2    TK sử dụng:   TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang. 33
2.3.3    Phương pháp hạch toán:. 34
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi