[Khóa luận] Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tam Sơn

Số trang: 48      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.37 MB      Lượt xem: 760      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1
  3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu. 2
  5. Phương pháp nghiên cứu. 3

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 3

5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 3

5.3. Phương pháp phân tích dữ liệu. 4

  1. Kết cấu đề tài 4

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP   5

1.1. Các khái niệm cơ cấu tổ chức trong DN.. 5

1.1.1 Khái niệm về tổ chức. 5

1.2.2. Khái niệm về cơ cấu tổ chức. 5

1.2. Các nội dung lý luận của cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 6

1.2.1. Sự cần thiết của cơ cấu tổ chức. 6

1.2.2. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức. 7

1.2.3. Nguyên tắc xây dựng và thiết kế cơ cấu tổ chức. 8

1.2.4. Một số mô hình cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. 9

1.2.4.1. Mô hình cơ cấu tổ chức đơn giản. 9

1.2.4.2. Mô hình tổ chức chức năng. 10

1.2.4.3. Mô hình tổ chức trực tuyến- chức năng. 10

1.2.4.4. Mô hình tổ chức theo sản phẩm.. 11

1.2.4.5. Mô hình tổ chức theo khu vực địa lý. 12

1.2.4.6. Mô hình tổ chức định hướng khách hàng. 12

1.2.4.7. Mô hình tổ chức ma trận. 13

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và thiết kế cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp  14

1.3.1. Nhân tố khách quan. 14

1.3.2. Nhân tố chủ quan. 14

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ TM TAM SƠN.. 15

2.1. Khái quát về doanh nghiệp. 15

2.1.1. Giới thiệu về công ty. 15

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 16

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 17

2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức tại Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn. 17

2.2.1. Tổng quan về tình hình cơ cấu tổ chức trong công ty. 17

2.2.2. Đánh giá việc đảm bảo các nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức. 19

2.2.2.1. Đảm bảo yêu cầu của chiến lược sản xuất kinh doanh. 19

2.2.2.2. Tính tối ưu. 19

2.2.2.3. Tính linh hoạt 20

2.2.2.4. Tính tin cậy. 20

2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của công ty. 20

2.2.3.1. Nhân tố khách quan. 20

2.2.3.2. Nhân tố chủ quan. 22

2.2.4. Đánh giá quá trình phân công công việc. 24

2.2.4.1. Phân bổ nhân lực trong các phòng ban của Công ty. 24

2.2.4.2. Sự chuyên môn hóa trong công việc. 25

2.2.5. Mối quan hệ giữa các bộ phận phòng ban. 26

2.3. Các kết luận về thực trạng cơ cấu tổ chức tại Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn  27

2.3.1. Ưu điểm... 27

2.3.2. Nhược điểm... 28

2.3.3. Nguyên nhân. 29

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ TM TAM SƠN.. 30

3.1. Phương hướng hoạt động và mục tiêu của Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn trong 5 năm tới. 30

3.1.1. Phương hướng hoạt động của Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn trong năm năm tới 30

3.1.2. Mục tiêu. 31

3.2. Quan điểm nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn  31

3.2.1 Quan điểm dựa trên cơ sở gọn nhẹ và phù hợp với quy mô công ty. 31

3.2.2  Quan điểm dựa trên cơ sở bố trí và sử dụng hợp lý cán bộ công nhân viên. 31

3.2.3 Quan điểm dựa trên cơ sở xây dựng môi trường văn hóa của công ty. 32

3.2.4  Quan điểm dựa trên cơ sở chiến lược phát triển công ty. 32

3.3. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn  33

3.3.1. Các đề xuất. 33

3.3.1.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty CP đầu tư XD và TM Tam Sơn. 33

3.3.1.2. Bổ sung nhân sự, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh. 34

3.3.1.3. Hoàn thiện cơ cấu lao động phòng Tiếp thị đấu thầu. 34

3.3.1.4. Các đề xuất khác. 34

3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước. 36

KẾT LUẬN.. 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 39

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi