Khóa luận - Kiểm định hiệu ứng niên lịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Số trang: 68      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.31 MB      Lượt xem: 751      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Khóa luận - Kiểm định hiệu ứng niên lịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................2
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................2
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ..............................................................................2
1.5. Cấu trúc đề tài................................................................................................3
CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU...................................4
2.1. Thị trƣờng chứng khoán ...............................................................................4
2.1.1. Khái niệm..................................................................................................4
2.1.2. Một số vấn đề về thị trường chứng khoán ................................................5
2.2. Lý thuyết thị trƣờng hiệu quả ....................................................................15
2.2.1. Khái niệm................................................................................................15
2.2.2. Các dạng lý thuyết thị trường hiệu quả ..................................................15
2.2.3. Kiểm định lý thuyết thị trường hiệu quả.................................................17
2.3. Các hiệu ứng niên lịch .................................................................................18
2.3.1. Hiệu ứng trong ngày...............................................................................18
2.3.2. Hiệu ứng cuối tuần .................................................................................20
2.3.3. Hiệu ứng ngày nghỉ lễ ............................................................................22
2.3.4. Hiệu ứng chuyển tháng...........................................................................25
2.3.5. Hiệu ứng tháng Giêng ............................................................................27
2.3.6. Hiệu ứng Halloween ...............................................................................29
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................33
3.1. Thu thập và xử lý dữ liệu ............................................................................33
3.2. Phƣơng pháp kiểm định ..............................................................................35
3.2.1. Mô hình kiểm định hiệu ứng cuối tuần ...................................................35
3.2.2. Mô hình kiểm định hiệu ứng ngày nghỉ lễ ..............................................35
3.2.3. Mô hình kiểm định hiệu ứng chuyển tháng ............................................37
3.2.4. Mô hình kiểm định hiệu ứng tháng Giêng ..............................................37
3.2.5. Mô hình kiểm định hiệu ứng Halloween.................................................38
CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................................40

4.1. Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam............................................................40
4.2. Kiểm định hiệu ứng cuối tuần ....................................................................42
4.3. Kiểm định hiệu ứng ngày nghỉ lễ................................................................45
4.4. Kiểm định hiệu ứng ngày chuyển tháng ....................................................46
4.5. Kiểm định hiệu ứng tháng Giêng ...............................................................48
4.6. Kiểm định hiệu ứng Halloween ..................................................................50
CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .............................................................52
5.1. Kết luận về sự tồn tại của các hiệu ứng niên lịch......................................52
5.2. Khuyến nghị nhà đầu tƣ..............................................................................53
5.2.1. Chiến lược khai thác hiệu ứng niên lịch đơn thuần ...............................53
5.2.2. Chiến lược khai thác hiệu ứng niên lịch và chi phí giao dịch................53
5.2.3. Điều chỉnh thời điểm đầu tư ...................................................................57
5.3. Hạn chế và đề xuất nghiên cứu sau này.....................................................58 KẾT LUẬN ..............................................................................................................60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................61

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi