[Khóa luận tốt nghiệp] Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Towa Denki

Số trang: 89      Loại file: pdf      Dung lượng: 6.82 MB      Lượt xem: 103      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP .........................................................................  iii
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  .....................................................  iv
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  .........................................................  v
LỜI CẢM ƠN  .......................................................................................................................  vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  .....................................................................................  vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ  ..................................................................................  viii
DANH MỤC PHỤ LỤC  .......................................................................................................  ix
LỜI MỞ ĐẦU  ........................................................................................................................  1
i. Lý do chọn đề tài  ............................................................................................................  1
ii. Mục tiêu nghiên cứu  ......................................................................................................  2
iii. Phương pháp nghiên cứu  ..............................................................................................  2
iv. Phạm vi nghiên cứu  ......................................................................................................  3
v. Bố cục  ............................................................................................................................  3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TOWA DENKI (VIỆT 
NAM)  .....................................................................................................................................  4
1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TOWA DENKI (VIỆT NAM)  ..  4
1.1.1 Giới thiệu chung ...................................................................................................  4
1.1.2 Lịch sử hình thành  ................................................................................................  4
1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ  ........................................................................................  5
1.1.4 Tầm nhìn và sứ mệnh  ............................................................................................  5
1.1.5 Phương hướng hoạt động trong tương lai  .............................................................  6
1.2  TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ  ....................................................................  7
1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý  ...........................................................................................  7
1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận  ..................................................................  7
1.3 BỘ MÁY KẾ TOÁN  ...................................................................................................  8
1.3.1 Sơ đồ bộ máy kế toán  ............................................................................................  8
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng vị trí  .................................................................  8
1.3.3 Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty  ............................................................  10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 
KẾT QUẢ KINH DOANH  ..................................................................................................  12
2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT 
QUẢ KINH DOANH  ......................................................................................................  12 
xii
2.1.1 Khái niệm  ............................................................................................................  12
2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh  ...........................................  12
2.1.3 Phân loại .............................................................................................................  12
2.2 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG  ...................................................................  13
2.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  ...........................................................  13
2.2.2 Giá vốn hàng bán  ................................................................................................  18
2.2.3 Chi phí bán hàng  .................................................................................................  20
2.2.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp  .............................................................................  21
2.3 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  ....................................................................  23
2.3.1 Doanh thu hoạt động tài chính  ............................................................................  23
2.3.2 Chi phí tài chính  ..................................................................................................  25
2.4 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC  .............................................................................  27
2.4.1 Kế toán thu nhập khác ........................................................................................  27
2.4.2 Kế toán chi phí khác  ...........................................................................................  28
2.5 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  ..................................................  30
2.5.1 Khái niệm  ............................................................................................................  30
2.5.2 Tài khoản sử dụng  ...............................................................................................  30
2.5.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.............................................  31
2.6 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  .................................................  31
2.6.1 Khái niệm  ............................................................................................................  31
2.6.2 Tài khoản và chứng từ sử dụng  ...........................................................................  31
2.6.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.............................................  32
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOWA DENKI (VIỆT NAM)
.............................................................................................................................................  3
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi