[Khóa luận tốt nghiệp] Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính - Nghiên cứu trường hợp tại Công ty TNHH ERNST & YOUNG VN

Số trang: 104      Loại file: pdf      Dung lượng: 4.33 MB      Lượt xem: 146      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN  ..................................................................................................................  i
MỤC LỤC  .......................................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  ...............................................................................  v
DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG  .........................................................................  vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ  ..........................................................................................vii
LỜI MỞ ĐẦU  .................................................................................................................  1
1.  Tính cấp thiết của đề tài  ...................................................................................  1
2.  Mục tiêu của đề tài............................................................................................  2
3.  Phương pháp nghiên cứu  .................................................................................  2
4.  Phạm vi của đề tài  .............................................................................................  2
5.  Kết cấu của đề tài  ..............................................................................................  2
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ERNST & 
YOUNG VIỆT NAM  ......................................................................................................  4
1.1.  Sự ra đời và phát triển của Ernst & Young toàn cầu  ...................................  4
1.2.  Sự ra đời và phát triển của Ernst & Young Việt Nam..................................  5
1.2.1.  Lịch sử hình thành  ............................................................................................  5
1.2.2.  Dịch vụ cung cấp của Ernst & Young ............................................................  5
1.2.3.  Cơ cấu tổ chức của Ernst & Young  ................................................................  6
1.2.4.  Mục tiêu hoạt động  .........................................................................................  11
1.2.5.  Thị trường hoạt động và các khách hàng lớn  ..............................................  11
1.3.  Phần mềm kiểm toán tại Ernst & Young  .....................................................  12
1.3.1.  EY Smart Sampling  ..........................................................................................  12
1.3.2.  EY MicroStart  ...................................................................................................  12
1.3.3.  EY Random  ......................................................................................................  13
1.3.4.  EY Sampling Assistant  .....................................................................................  14
1.4.  Chương trình kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam  .............................  15 
iii
1.4.1.  Kế hoạch kiểm toán  ..........................................................................................  15
1.4.2.  Tổng hợp, kế luận và lập báo cáo  .....................................................................  15
1.4.3.  Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ  ..................................................................  15
1.4.4.  Kiểm tra chi tiết tài sản  .....................................................................................  16
1.4.5.  Kiểm tra chi tiết nợ phải trả  ..............................................................................  16
1.4.6.  Kiểm tra chi tiết nguồn vốn  ..............................................................................  16
1.4.7.  Kiểm tra chi tiết Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .................................  16
1.4.8.  Soát xét tổng hợp khác  .....................................................................................  17
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG 
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  ......................................................................  18
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi