[Luận án tiến sĩ] Giải pháp thúc đẩy hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số trang: 205      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.58 MB      Lượt xem: 156      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii
Mục lục ............................................................................................................................ iii
Danh mục từviết tắt ........................................................................................................ vii
Danh mục bảng .............................................................................................................. viii
Danh mục hình ................................................................................................................. xi
Danh mục hộp .................................................................................................................. xi
Danh mục biểu đồ........................................................................................................... xii
Trích yếu luận án ........................................................................................................... xiii
Thesis abstract ................................................................................................................. xv
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.   Tính cấp thiết của đềtài ........................................................................................ 1
1.2.  Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 3
1.2.1.   Mục tiêu chung ..................................................................................................... 3
1.2.2.   Mục tiêu cụthể..................................................................................................... 3
1.3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 4
1.3.1.   Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 4
1.3.2.   Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 4
1.4.   Những đóng góp mới của luận án ......................................................................... 4
1.5.   Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ........................................................... 5
1.5.1.   Ý nghĩa khoa học .................................................................................................. 5
1.5.2.   Ý nghĩa thực tiễn ...................................................................................................  5
Phần 2. Tổng quan vềthúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong 
sản xuất nông nghiệp .......................................................................................... 7
2.1.   Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đềtài .............................. 7
2.1.1.  Tổng quan các công trình nghiên cứu vềcông nghệcao trong nông 
nghiệp và vai trò của ứng dụng công nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ........ 7
2.1.2.   Tổng quan các công trình nghiên cứu vềnội dung thúc đẩy hộnông dân 
ứng dụng công nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ...........................................  9
2.1.3.   Tổng quan các công trình nghiên cứu vềyếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng 
công nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ......................................................... 14 
iv 
2.1.4.   Khoảng trống nghiên cứu.................................................................................... 15
2.2.   Cơsởlý luận vềthúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong sản 
xuất nông nghiệp ................................................................................................. 16
2.2.1.   Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công 
nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ..................................................................  16
2.2.2.   Nội dung nghiên cứu thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao 
trong sản xuất nông nghiệp ................................................................................. 26
2.2.3.   Yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao 
trong sản xuất nông nghiệp ................................................................................. 33
2.3.   Cơsởthực tiễn vềthúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong 
sản xuất nông nghiệp .......................................................................................... 39
2.3.1.   Kinh nghiệm của các nước trên thếgiới ............................................................. 39
2.3.2.   Kinh nghiệm của một số địa phương ởViệt Nam .............................................. 43
2.3.3.   Bài học kinh nghiệm cho thành phốHà Nội ....................................................... 47
Tóm tắt phần 2 ................................................................................................................ 49
Phần 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 50
3.1.   Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu ....................................................................... 50
3.1.1.   Điều kiện tựnhiên ............................................................................................... 50
3.1.2.   Điều kiện kinh tế, xã hội ..................................................................................... 51
3.1.3.   Thuận lợi, khó khăn của đặc điểm địa bàn nghiên cứu đối với thúc đẩy hộ
nông dân ứng dụng công nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ......................... 52
3.2.   Phương pháp tiếp cận và khung phân tích thúc đẩy hộnông dân ứng dụng 
công nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ......................................................... 53
3.2.1.   Phương pháp tiếp cận ..........................................................................................  53
3.2.2.   Thiết kếkhung phân tích .................................................................................... 55
3.2.3.   Phương pháp chọn điểm nghiên cứu ...................................................................  56
3.2.4.  Phương pháp thu thập thông tin và dữliệu ......................................................... 57
3.2.5.  Phương pháp phân tích thông tin ...................................................................... 61
3.2.6.   Hệthống các chỉtiêu nghiên cứu ........................................................................  63
Tóm tắt phần 3 ................................................................................................................ 65
Phần 4. Kết quảnghiên cứu và thảo luận ................................................................... 67
4.1.   Thực trạng ứng dụng công nghệcao trong sản xuất ngành trồng trọt của 
các hộnông dân trên địa bàn thành phốHà Nội ................................................. 67 
4.1.1.   Thực trạng sản xuất ngành trồng trọt trên địa bàn thành phốHà Nội ................ 67
4.1.2.   Thực trạng ứng dụng công nghệcao trong sản xuất ngành trồng trọt trên 
địa bàn thành phốHà Nội ................................................................................... 69
4.1.3.   Thực trạng ứng dụng công nghệcao trong sản xuất trồng trọt của các hộ
điều tra ................................................................................................................ 72
4.2.   Thực trạng thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội ....................................................... 74
4.2.1.   Ban hành chủtrương, chính sách thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công 
nghệcao trong sản xuất nông nghiệp ..................................................................  74
4.2.2.   Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệcao ............... 82
4.2.3.   Đào tạo, tập huấn cho hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong sản 
xuất nông nghiệp ................................................................................................. 87
4.2.4.   Hỗtrợvốn đầu tưcho hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong sản 
xuất nông nghiệp ................................................................................................. 92
4.2.5.   Phát triển liên kết trong sản xuất và tiêu thụsản phẩm ứng dụng công 
nghệcao trong sản xuất nông nghiệp của hộnông dân ...................................... 99
4.2.6.   Đánh giá hiệu quảcủa ứng dụng công nghệcao trong sản xuất nông 
nghiệp nông nghiệp của hộnông dân ............................................................... 107
4.3.   Yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao 
trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội ............................. 110
4.3.1.   Các yếu tốthuộc vềhộnông dân ...................................................................... 110
4.3.2.   Các yếu tốthuộc vềcông nghệ......................................................................... 114
4.3.3.   Các yếu tốthuộc vềdịch vụhỗtrợ................................................................... 116
4.3.4.   Các yếu tốthuộc vềthịtrường .......................................................................... 118
4.3.5.   Các yếu tốthuộc vềchính sách của Nhà nước ................................................. 122
4.3.6.   Các yếu tốkhác ................................................................................................. 123
4.4.   Giải pháp thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội ..................................................... 127
4.4.1.   Quan điểm, định hướng thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao 
trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội ............................. 127
4.4.2.   Phân tích SWOT trong thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao 
trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội ............................. 128 
vi 
4.4.3.   Các giải pháp thúc đẩy hộnông dân ứng dụng công nghệcao trong sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội ............................................. 131
Tóm tắt phần 4 .............................................................................................................. 148
Phần 5. Kết luận và kiến nghị.................................................................................... 149
5.1.   Kết luận ............................................................................................................. 149
5.2.   Kiến nghị...........................................................................................................  150
Danh mục các công trình đã công bốcó liên quan đến luận án .................................... 151
Tài liệu tham khảo ........................................................................................................ 152
Phụlục .......................................................................................................................... 163
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi