Luận án tiến sĩ kinh tế 2022 - Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng trong bối cảnh hội nhập kinh tê quốc tế

Số trang: 198      Loại file: docx      Dung lượng: 6.48 MB      Lượt xem: 337      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu..................................................................................6
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................................13
4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu …………………………………………...…….14
5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………...………14
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu………………………….…...15
7. Điểm mới của luận án…………………………………………………………..…..16
8. Kết cấu của luận án……………………………………………………………...….17
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU  ĐỊA PHƯƠNG.. 18
1.1. Tổng quan về thương hiệu địa phương...................................................................18
1.1.1. Các khái niệm…………………………….………………………………………..18
1.1.2. Các nội dung của thương hiệu địa phương  …………………………..……..27
1.1.3. Vai trò và lợi ích của thương hiệu địa phương ……………………….………31
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu địa phương……………...………...35
1.2. Xây dựng thương hiệu địa phương………………………….................................38
1.2.1. Các mô hình phát triển thương hiệu địa phương ……………………………..38
1.2.2. Các giai đoạn xây dựng thương hiệu địa phương………………………….…41
1.2.3. Năng lực xây dựng thương hiệu địa phương……………………………...…...43
1.3. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương…………………………………45
1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương của một số địa phương trên thế giới…………………...……………………………………………………….45
1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương của các địa phương trong nước …………………………………………..…………………………………………...50
1.3.3. Bài học về xây dựng thương hiệu địa phương đối với tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu………………………………………………………………………………………….55
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.. 58
2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu……………………..58
2.1.1. Điều kiện tự nhiên…………………………….…………………………………...59
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội…………………………….…...………………………..60
2.2. Phân tích thực trạng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu………………………...66
2.2.1. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với thương mại hàng hóa, dịch vụ và kinh doanh………………………………………………………………………………….66
2.2.2. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với du lịch………………………..………………68
2.2.3. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với đầu tư………………………………………..74
2.2.4. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với dịch vụ công và phát triển các chỉ tiêu xã hội 77
2.2.5. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với thu hút con người đến sống và làm việc tại BRVT   83
2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu…………………………………………………………………………88
2.3.1. Các nhân tố bên trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 88
2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 106
2.4. Đánh giá chung về thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu..............110
2.4.1. Những kết quả, thành tựu đạt được. 112
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 113
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025. 116
3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước.......................................................................................116
3.1.1. Bối cảnh quốc tế và toàn cầu hóa. 116
3.1.2. Bối cảnh trong nước. 119
3.1.3. Cơ hội và thách thức. 122
3.2. Đề xuất lựa chọn mô hình và quy trình xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu............................................................................................................................................126
3.2.1. Mô hình xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 126
3.2.2. Quy trình xây dựng thương hiệu. 132
3.3. Định hướng và giải pháp xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu......................141
3.3.1. Quan điểm và định hướng. 141
3.2.2. Nhóm các giải pháp xây dựng thương hiệu gắn với từng nội dung của thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 144
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.. 151
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 152
 
 

 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu..................................................................................6
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................................13
4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu …………………………………………...…….14
5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………...………14
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu………………………….…...15
7. Điểm mới của luận án…………………………………………………………..…..16
8. Kết cấu của luận án……………………………………………………………...….17
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU  ĐỊA PHƯƠNG.. 18
1.1. Tổng quan về thương hiệu địa phương...................................................................18
1.1.1. Các khái niệm…………………………….………………………………………..18
1.1.2. Các nội dung của thương hiệu địa phương  …………………………..……..27
1.1.3. Vai trò và lợi ích của thương hiệu địa phương ……………………….………31
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu địa phương……………...………...35
1.2. Xây dựng thương hiệu địa phương………………………….................................38
1.2.1. Các mô hình phát triển thương hiệu địa phương ……………………………..38
1.2.2. Các giai đoạn xây dựng thương hiệu địa phương………………………….…41
1.2.3. Năng lực xây dựng thương hiệu địa phương……………………………...…...43
1.3. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương…………………………………45
1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương của một số địa phương trên thế giới…………………...……………………………………………………….45
1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương của các địa phương trong nước …………………………………………..…………………………………………...50
1.3.3. Bài học về xây dựng thương hiệu địa phương đối với tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu………………………………………………………………………………………….55
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.. 58
2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu……………………..58
2.1.1. Điều kiện tự nhiên…………………………….…………………………………...59
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội…………………………….…...………………………..60
2.2. Phân tích thực trạng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu………………………...66
2.2.1. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với thương mại hàng hóa, dịch vụ và kinh doanh………………………………………………………………………………….66
2.2.2. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với du lịch………………………..………………68
2.2.3. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với đầu tư………………………………………..74
2.2.4. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với dịch vụ công và phát triển các chỉ tiêu xã hội 77
2.2.5. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với thu hút con người đến sống và làm việc tại BRVT   83
2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu…………………………………………………………………………88
2.3.1. Các nhân tố bên trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 88
2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 106
2.4. Đánh giá chung về thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu..............110
2.4.1. Những kết quả, thành tựu đạt được. 112
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 113
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025. 116
3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước.......................................................................................116
3.1.1. Bối cảnh quốc tế và toàn cầu hóa. 116
3.1.2. Bối cảnh trong nước. 119
3.1.3. Cơ hội và thách thức. 122
3.2. Đề xuất lựa chọn mô hình và quy trình xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu............................................................................................................................................126
3.2.1. Mô hình xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 126
3.2.2. Quy trình xây dựng thương hiệu. 132
3.3. Định hướng và giải pháp xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu......................141
3.3.1. Quan điểm và định hướng. 141
3.2.2. Nhóm các giải pháp xây dựng thương hiệu gắn với từng nội dung của thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 144
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.. 151
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 152
 
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi