[Luận án tiến sĩ] Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp tại TP HCM

Số trang: 171      Loại file: doc      Dung lượng: 2.80 MB      Lượt xem: 130      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN  ...........................................................................................................  ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  .....................................................................  iii
DANH MỤC GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ  ........................................................... iv
MỤC LỤC  ................................................................................................................ vi
DANH MỤC BẢNG  ..................................................................................................  x
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ  ..................................................................................  xii
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................  1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  ...................................................................  1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  ...........................................................................  4
2.1.  Mục tiêu chung  ............................................................................................  4
2.2.  Mục tiêu cụ thể  ............................................................................................  4
3. Câu hỏi nghiên cứu  .............................................................................................  5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  .......................................................................  5
4.1.  Đối tượng nghiên cứu và khảo sát  ...............................................................  5
4.2. Phạm vi nội dung  .........................................................................................  6
4.3. Phạm vi thời gian  .........................................................................................  6
5. Phương pháp nghiên cứu  .....................................................................................  6
6. Những đóng góp mới của luận án  .......................................................................  7
7. Kết cấu của luận án  .............................................................................................  8
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN
HỆ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM
VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ...........................  9
1.1. Lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và động lực làm việc của người lao
động trong doanh nghiệp  .........................................................................................  9
1.1.1. Văn hóa doanh nghiệp  ...............................................................................  9
1.1.1.1.  Khái niệm văn hóa doanh nghiệp  .......................................................  9
1.1.1.2.  Vai trò của văn hóa doanh nghiệp  ....................................................  10
1.1.1.3.  Các thành phần của văn hóa doanh nghiệp  ......................................  11
1.1.1.4.  Lý  thuyết  xử  lý  thông  tin  xã  hội  và  lý  thuyết  xã  hội  hóa  tổ  chức
trong nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp  .......................................................  12
1.1.1.5.  Cơ sở lựa chọn lý thuyết xử lý thông tin xã hội và xã hội hóa tổ chức
trong nghiên cứu ...........................................................................................  15
1.1.1.6.  Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp  .........  17
1.1.1.7.  Cơ sở lựa chọn mô hình văn hóa doanh nghiệp  ...............................  19
1.1.2. Động lực làm việc  ....................................................................................  22 
vii
1.1.2.1.  Khái niệm động lực  ..........................................................................  22
1.1.2.2.  Khái niệm động lực làm việc  ............................................................  23
1.1.2.3. Tầm quan trọng của động lực làm việc  ............................................  24
1.1.2.4. Tổng quan các lý thuyết về động lực làm việc  .................................  25
1.1.2.5. Lý thuyết sự tự quyết về động lực làm việc  .....................................  25
1.1.2.6.  Yếu tố văn hóa xã hội đối với động lực làm việc  .............................  29
1.1.2.7.  Cơ  sở  lựa  chọn  lý  thuyết  sự  tự  quyết  để  nghiên  cứu  động  lực  làm
việc   .........................................................................................................  30
1.2.  Các  giả  thuyết  và mô  hình  nghiên cứu  ...............................................................  30
1.2.1.  Mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và động lực làm việc trong quy
trình quản trị của doanh nghiệp  .........................................................................  31
1.2.2. Lý thuyết liên quan đến biến trung gian và biến điều tiết  .......................  34
1.2.2.1. Lý thuyết về niềm tin vào tổ chức – Biến trung gian  .......................  34
1.2.2.2.  Vai trò trung gian của niềm tin vào doanh nghiệp  ...........................  36
1.2.2.3.  Cơ sở thiết kế sự tin tưởng làm biến trung gian  ...............................  37
1.2.2.4.  Cường độ cạnh tranh – Biến điều tiết  ...............................................  38
1.2.3. Khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất  .....................................  38
1.2.3.1.  Khung lý thuyết nghiên cứu  .............................................................  38
1.2.3.2.  Các giả thuyết và mô hình lý thuyết nghiên cứu  ..............................  40
1.3.  Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài  ............................  50
1.3.1. Các nghiên cứu chủ yếu ở nước ngoài  ....................................................  50
1.3.2. Các nghiên cứu trong nước......................................................................  53
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .....  57
2.1.  Khái quát về địa bàn nghiên cứu  ....................................................................  57
2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội ........................................................................  57
2.1.1.1. Tình hình dân số và điều kiện hạ tầng  ..............................................  57
2.1.1.2. Tình hình kinh tế  ..............................................................................  57
2.1.1.3.  Doanh nghiệp và lực lượng lao động  ...............................................  58
2.1.2.  Khái quát về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và động lực làm việc của
người lao động trên địa bàn TP. HCM  ..............................................................  61
2.1.2.1.  Chủ trương xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Nhà nước  ............  62
2.1.2.2.  Khái quát về văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực làm việc trên địa
bàn TP. Hồ Chí Minh  ....................................................................................  62
2.2.  Thiết kế nghiên cứu  ........................................................................................  69
2.2.1. Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu  ..................................................  69
2.2.1.1.  Định  hướng tiếp cận tổng quát  .........................................................  69
2.2.1.2.  Phương pháp tiếp cận cụ thể  .............................................................  70
2.2.2. Quy trình nghiên cứu  ...............................................................................  71 
viii
2.2.3. Nghiên cứu sơ bộ  .....................................................................................  73
2.2.3.1.  Đo lường khái niệm nghiên cứu và đánh giá sơ bộ thang đo  ...........  73
2.2.3.2.  Thiết kế bảng khảo sát sơ bộ  ............................................................  79
2.2.3.3.  Nghiên cứu định lượng sơ bộ  ...........................................................  79
2.2.4. Thiết kế nghiên cứu chính thức  ...............................................................  81
2.2.4.1. Tổng thể nghiên cứu  .........................................................................  81
2.2.4.2.  Mẫu nghiên cứu  ................................................................................  82
2.2.4.3.  Phương pháp điều tra  ........................................................................  82
2.2.4.4.  Mẫu khảo sát ....................................................................................  82
2.2.4.5.  Phương pháp phân tích dữ liệu định lượng chính thức  ....................  82
2.2.4.6.  Phân tích nhân tố khẳng định  ...........................................................  83
a. Tính đơn hướng  .........................................................................................  83
2.2.4.7.  Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính  ..............................................  85
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA
DOANH  NGHIỆP  ĐỐI  VỚI  ĐỘNG  LỰC  LÀM  VIỆC  CỦA  NGƯỜI  LAO
ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  86
3.1.  Sàng lọc dữ liệu  ..............................................................................................  86
3.2.  Đặc điểm mẫu nghiên cứu  ..............................................................................  86
3.2.1. Mô tả chung về mẫu nghiên cứu  .............................................................  86
3.2.2. Thống kê điểm trung bình theo đặc điểm mẫu  ........................................  87
3.2.3. Phân tích phương sai theo đặc điểm mẫu  ................................................  89
3.3. Kiểm định thang đo và phân tích nhân tố khám phá  ......................................  94
3.3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo  ................................................................  94
3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá  .....................................................................  95
3.4.  Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định và hệ số độ tin cậy
tổng hợp  .................................................................................................................  96
3.4.1. Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định  .........................  96
3.4.1.1.  Kiểm định thang đo văn hóa doanh nghiệp  ......................................  96
3.4.1.2.  Kiểm  định mô  hình  nhân  tố  bậc  hai  thang   đo văn  hóa doanh nghiệp  ....  98
3.4.1.3.  Kiểm định thang đo động lực làm việc ............................................  99
3.4.1.4.  Kiểm định thang đo niềm tin và cường độ cạnh tranh  ...................  100
3.4.1.5.  Kết quả phân tích nhân tố khẳng định cho mô hình tới hạn  ...........  100
3.4.2. Kết luận kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định  .........  103
3.5. Kiểm định giả thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính  ..............................  104
3.5.1. Phân tích mô hình cạnh tranh  ................................................................  104
3.5.1.1.  Cơ sở thống kê để kiểm định các mô hình cạnh tranh ...................  105
3.5.1.2.  Kết quả phân tích mô hình cạnh tranh  ............................................  105
3.5.2. Kiểm định mô hình lý thuyết  .................................................................  106 
ix
3.5.2.1. Trình tự kiểm định mô hình lý thuyết  ............................................  106
3.5.2.2.  Kết quả kiểm định mô hình SEM-Lythuyet  ...................................  106
3.5.3. Kiểm định mô hình lý thuyết bằng bootstrapping  .................................  111
3.5.4. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu  ..............................................  112
3.5.5. Phân tích vai trò điều tiết của cường độ cạnh tranh  ..............................  114
3.5.5.1.  Chuyển đổi dữ liệu và tiêu chí phân tích  ........................................  114
3.5.5.2.  Kiểm định mô hình bất biến đo lường  ............................................  115
3.5.5.3.  Kiểm định mô hình bất biến nhân quả............................................  115
3.6.  Thảo luận kết quả  .........................................................................................  120
3.6.1. Định hướng và hiệu quả của văn hóa doanh nghiệp  ..............................  120
3.6.2. Sự hỗ trợ  ................................................................................................  121
3.6.3. Sự hỗ trợ và niềm tin vào doanh nghiệp  ................................................  122
3.6.4. Định  hướng hiệu suất  .............................................................................  123
3.6.5. Sự ổn định  ..............................................................................................  124
3.6.6. Yếu tố lợi ích  .........................................................................................  126
3.6.7. Trách nhiệm xã hội  ................................................................................  127
3.6.8. Cường độ cạnh tranh  .............................................................................  128
CHƯƠNG  4.  HÀM  Ý  QUẢN  TRỊ  RÚT  RA  TỪ  KẾT  QUẢ  NGHIÊN  CỨU  ....  130
4.1. Hàm ý xây dựng văn hóa doanh nghiệp tổng quát  .......................................  130
4.2.  Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị văn hóa  ............................  132
4.3.  Xây dựng niềm tin trong doanh nghiệp  ........................................................  133
4.3.1. Xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp  ...................  133
4.3.2. Chú trọng đến lợi ích của người lao động  .............................................  134
4.3.3. Nhất quán giữa chính sách và hoạt động thực tiễn  ................................  135
4.4. Hàm ý đối với hệ thống quản trị nguồn nhân lực  .........................................  135
4.4.1. Sự hỗ trợ trong doanh nghiệp  ................................................................  136
4.4.2. Định  hướng hiệu suất  .............................................................................  138
4.4.3. Sự ổn định  ..............................................................................................  139
4.4.4. Yếu tố lợi ích  .........................................................................................  140
4.4.5. Trách nhiệm xã hội  ................................................................................  141
4.5. Hàm ý đối với cường độ cạnh tranh  .............................................................  142
KẾT LUẬN  ............................................................................................................  143
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................  147
PHỤ LỤC  ...............................................................................................................  156
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi