[Luận án tiến sĩ] Nghiên cứu tác động của quản trị công ty tới chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Số trang: 200      Loại file:      Dung lượng: 2.83 MB      Lượt xem: 137      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... ii
MỤC LỤC .......................................................................................................................... iii
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT ............................................................ viii
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................... ix
DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ......................................................................... x
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1
CHƯƠNG  1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN 
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ......................................................................................................... 9
1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan tới chất lượng thông tin kế toán ...... 9
1.2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan tới tác động của quản trị công ty tới 
chất lượng thông tin kế toán ...................................................................................... 18
1.2.1. Các nghiên cứu về tác động của cấu trúc sở hữu tới chất lượng 
thông tin kế toán .................................................................................................... 19
1.2.2. Các nghiên cứu về tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị tới chất 
lượng thông tin kế toán ........................................................................................ 21
1.2.3. Các nghiên cứu về tác động của đặc điểm Ban kiểm soát tới chất 
lượng thông tin kế toán ........................................................................................ 23
1.3. Khoảng trống cho nghiên cứu ........................................................................... 27
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 
VÀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY TỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG 
TIN KẾ TOÁN ................................................................................................................. 31
2.1. Cơ sở lý luận về chất lượng thông tin kế toán ................................................ 31
2.1.1. Những vấn đề chung về chất lượng thông tin kế toán .............................. 31
2.1.1.1.Thông tin kế toán ........................................................................................ 31 
iv
2.1.1.2. Chất lượng thông tin kế toán .................................................................... 33
2.1.2. Các phương pháp đo lường chất lượng thông tin kế toán .................... 38
2.1.2.1. Quản trị lợi nhuận ...................................................................................... 38
2.1.2.2. Sai sót trên báo cáo tài chính ................................................................... 41
2.2. Cơ sở lý luận về quản trị công ty ...................................................................... 44
2.2.1. Khái niệm quản trị công ty .......................................................................... 44
2.2.2. Cơ chế quản trị công ty................................................................................. 47
2.2.3. Nguyên tắc quản trị công ty ......................................................................... 52
2.3. Cơ sở lý luận về tác động của quản trị công ty tới chất lượng thông tin kế toán ..... 54
2.3.1. Các lý thuyết nền ............................................................................................ 54
2.3.1.1. Lý thuyết thông tin bất cân xứng ............................................................. 54
2.3.1.2. Lý thuyết đại diện ...................................................................................... 55
2.3.1.3. Lý thuyết tam giác gian lận ...................................................................... 56
2.3.1.4. Lý thuyết các bên có liên quan ................................................................ 58
2.3.2. Tác động của quản trị công ty tới chất lượng thông tin kế toán ......... 59
2.3.2.1. Tác động của cấu trúc sở hữu tới chất lượng thông tin kế toán ........... 59
2.3.2.2. Tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị tới chất lượng thông tin kế toán . 62
2.3.2.3. Tác động của đặc điểm Ban kiểm soát tới chất lượng thông tin kế toán ...... 66
2.4. Mô hình nghiên cứu ............................................................................................. 69
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 71
3.1. Thiết kế nghiên cứu .............................................................................................. 71
3.2. Các giả thuyết nghiên cứu .................................................................................. 73
3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu liên quan tới tác động của cấu trúc sở hữu tới 
chất lượng thông tin kế toán .................................................................................. 73 
v
3.2.2. Giả thuyết nghiên cứu liên quan tới tác động của đặc điểm Hội đồng 
quản trị tới chất lượng thông tin kế toán ............................................................ 74
3.2.3. Giả thuyết nghiên cứu liên quan tới tác động của đặc điểm Ban kiểm 
soát tới chất lượng thông tin kế toán .................................................................... 76
3.3. Mô hình hồi quy và đo lường biến trong mô hình ........................................ 77
3.3.1. Mô hình hồi quy ............................................................................................. 77
3.3.2. Đo lường biến trong mô hình ...................................................................... 77
3.3.2.1. Đo lường biến phụ thuộc .......................................................................... 79
3.3.2.2. Đo lường biến độc lập ............................................................................... 84
3.3.2.3. Đo lường biến kiểm soát .......................................................................... 85
3.4. Thu thập và xử lý dữ liệu .................................................................................... 89
3.4.1. Thu thập dữ liệu ............................................................................................. 89
3.4.2. Xử lý dữ liệu .................................................................................................... 91
3.5. Phương pháp hồi quy .......................................................................................... 91
CHƯƠNG  4:  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁC  ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ
CÔNG TY TỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC CÔNG 
TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ............ 93
4.1. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị
trường chứng khoán Việt Nam ................................................................................. 93
4.1.1. Tổng quan chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết .... 93
4.1.2. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết theo năm ... 96
4.1.3. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết theo ngành 98
4.1.4. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán của một số chỉ tiêu báo cáo 
kết quả kinh doanh ................................................................................................. 101
4.1.5. Đánh giá về chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam ...................................................................... 105 
vi
4.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu ................................................................ 107
4.3. Kết quả phân tích tương quan và hồi quy .................................................... 109
4.3.1. Ma trận tương quan .................................................................................... 109
4.3.2. Kết quả hồi quy mô hình đo lường chất lượng thông tin kế toán thông 
qua quản trị lợi nhuận ........................................................................................... 113
4.3.2.1. Kiểm định khuyết tật của mô hình ........................................................ 113
4.3.2.2. Kết quả hồi quy ........................................................................................ 114
4.3.3. Kết quả hồi quy mô hình đo lường chất lượng thông tin kế toán thông 
qua sai sót trên báo cáo tài chính ........................................................................ 120
4.3.3.1. Kiểm định khuyết tật của mô hình ........................................................ 121
4.3.3.2. Kết quả hồi quy ........................................................................................ 122
4.4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu tác động của quản trị công ty tới chất lượng thông 
tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ........ 128
4.4.1. Tác động của cấu trúc sở hữu tới chất lượng thông tin kế toán ........ 130
4.4.2. Tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị tới chất lượng thông tin kế toán ... 131
4.4.3. Tác động của đặc điểm Ban kiểm soát tới chất lượng thông tin kế toán ... 133
4.4.4. Tác động của các biến kiểm soát tới chất lượng thông tin kế toán ... 133
CHƯƠNG  5:  HOÀN  THIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY NHẰM NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ........................................ 135
5.1. Định hướng nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình phát 
triển và hội nhập ........................................................................................................ 135
5.2. Các giải pháp hoàn thiện quản trị công ty nhằm nâng cao chất  lượng 
TTKT từ phía doanh nghiệp ................................................................................... 137
5.2.1. Các giải pháp liên quan đến cấu trúc sở hữu ........................................ 137
5.2.2. Các giải pháp liên quan đến đặc điểm của Hội đồng quản trị ........... 142 
vii
5.2.3. Các giải pháp liên quan đến đặc điểm của Ban kiểm soát .................. 144
5.2.4. Các giải pháp khác ...................................................................................... 144
5.3. Một số khuyến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan tới quản trị
công ty nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán ........................................ 145
5.3.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý quy định về quản trị công ty ........... 146
5.3.2. Hỗ trợ các công ty niêm yết trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị
công ty ....................................................................................................................... 147
KẾT LUẬN ..................................................................................................................... 149
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG 
BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ............................................................................. 151
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 152
PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NGÀNH THEO CHUẨN ICB ......... 166
PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ CÁC BIẾN CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ... 172
PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG QUAN ............................................................... 173
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
THÔNG TIN KẾ TOÁN THÔNG QUA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ................. 175
PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
THÔNG TIN KẾ TOÁN THÔNG QUA SAI SÓT TRÊN BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH ............................................................................................................................. 181
Xem thêm


Gợi ý tài liệu cho bạn

Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi