Luận văn - Quản trị tài chính công ty đa quốc gia - ĐH.Ngoại thương

Số trang: 99      Loại file: pdf      Dung lượng: 770.33 KB      Lượt xem: 748      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Luận văn - Quản trị tài chính công ty đa quốc gia - ĐH.Ngoại thương

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA ......................................................................... 4
I. Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp ....................................... 4
1. Tài chính doanh nghiệp ........................................................................ 4
2. Quản trị tài chính doanh nghiệp ........................................................... 5
2.1 Đối tượng của quản trị tài chính doanh nghiệp ................................ 5
2.2 Vai trò của quản trị tài chính............................................................ 7
\2.3 Nội dung của quản trị tài chính ........................................................ 8
2.3.1 Quyết định đầu tư ........................................................................... 9
2.3.2 Quyết định tài trợ .......................................................................... 11
2.3.3 Quyết định tài chính ngắn hạn...................................................... 14
II. Tổng quan về công ty đa quốc gia ........................................................ 16
1. Khái niệm ............................................................................................ 16
2. Đặc điểm của công ty đa quốc gia ....................................................... 17
2.1 Phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều quốc gia ........................... 17
2.2 Các công ty đa quốc gia khác nhau có những động lực phát triển khác nhau ............................................................................................. 18
2.3 Các công ty đa quốc gia luôn tận dụng cơ chế chuyển giao nội bộ để thu lợi nhuận nhiều hơn ........................................................................ 20
III. Quản trị tài chính công ty đa quốc gia ................................................ 21
1. Vai trò của quản trị tài chính công ty đa quốc gia .............................. 21
2. Nội dung quản trị tài chính công ty đa quốc gia ................................. 23
2.1 Quyết định đầu tư ........................................................................... 23
2.2 Quyết định tài trợ ........................................................................... 27
2.3 Quyết định tài chính ngắn hạn ........................................................ 30

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI .................. 39
I. Khái quát chung ...................................................................................... 39
1. Sự phát triển của mô hình công ty đa quốc gia ................................... 39
2. Các công ty đa quốc gia gắn liền với quá trình toàn cầu hóa ............. 41
II. Kinh nghiệm quản trị tài chính của một số công ty đa quốc gia điển hình trên thế giới .................................................................................... 44
1. Kinh nghiệm của các công ty Nhật Bản trong việc ra quyết định đầu tư
............................................................................................................... 44
1.1 Đầu tư chú trọng vào chất lượng sản phẩm .................................... 44
1.2 Phát triển các hình thức tổ chức mới .............................................. 44
1.3 Thâm nhập thị trường, tận dụng hiệu quả kinh tế theo quy mô và chiều sâu .............................................................................................. 45
1.4 Linh hoạt trong lựa chọn địa điểm đầu tư ....................................... 48
1.5 Xác định yếu tố cốt lõi trong các lĩnh vực đầu tư ............................ 49
1.6 Bài học rút ra ................................................................................. 50
2. Kinh nghiệm của Nestlé và Novo Industri trong việc ra quyết định tài trợ .......................................................................................................... 52
2.1 Nestlé ............................................................................................. 52
2.1.1 Kiểm soát tài chính tập trung ....................................................... 53
2.1.2 Bài học rút ra ............................................................................... 54
2.2 Novo Industri .................................................................................. 55
2.2.1 Phát hành chứng khoán ở thị trường nước ngoài ......................... 55
2.2.2 Bài học rút ra ................................................................................ 57
3. Kinh nghiệm của American Express trong việc ra quyết định tài chính ngắn hạn................................................................................................ 58
3.1 Phát triển hệ thống quản trị tiền tệ quốc tế với chi phí thấp ........... 58
3.2 Kiểm soát những rủi ro trong quản trị tiền tệ ................................. 60 

3.3 Bài học rút ra ................................................................................. 61
4. Kinh nghiệm của Kodak, Rolls-Royce và Avon trong việc quản trị rủi ro tài chính ............................................................................................ 62
4.1 Kodak đối phó với những biến động tiền tệ .................................... 62
4.2 Công ty Rolls-Royce ....................................................................... 63
4.3 Avon với quyết định thu hẹp sản xuất tại châu Á ............................ 65
4.3.1 Giảm thiểu rủi ro tiền tệ và điều chỉnh về chiến lược kinh doanh để đối phó với khủng hoảng tiền tệ ....................................................... 66
4.3.2 Những bài học về quản trị rủi ro tài chính ................................... 67
CHƯƠNG III: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM .. 70
I. Thực trạng quản trị tài chính của doanh nghiệp Việt Nam ................. 70
1. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung ...... 70
2. Tình hình phát triển của các tập đoàn kinh tế Việt Nam .................... 72
2.1 Thực trạng khung pháp luật đối với quản trị doanh nghiệp ............ 74
2.2 Các doanh nghiệp Việt Nam chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của quản trị tài chính .................................................................................. 76
2.3 Đào tạo nhân lực tài chính chưa đáp ứng được nhu cầu ................ 77
II. Khả năng áp dụng ................................................................................. 79
1. Dự báo sự phát triển của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam ................ 79
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng áp dụng kinh nghiệm QTTC của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam .................................. 80
2.1 Nhóm giải pháp chung .................................................................... 80
2.1.1 Tổ chức bộ phận quản trị tài chính doanh nghiệp theo một cơ cấu thống nhất .............................................................................................. 80
2.1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tài chính-kế toán ...... 82
2.1.3 Tiếp cận mục tiêu QTTC một cách phù hợp ................................ 83 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi