[Luận văn thạc sĩ] Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại nội ngành dệt may Việt Nam

Số trang: 107      Loại file: pdf      Dung lượng: 7.11 MB      Lượt xem: 129      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN  ....................................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN  .........................................................................................................  ii
DANH MỤC VIẾT TẮT  .......................................................................................  vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU  ..................................................................................  vii
DANH MỤC HÌNH VẼ  ..................................................................................... viii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  ..........................................  ix
LỜI MỞ ĐẦU  .........................................................................................................  1
1.  Lý do lựa chọn đề tài.......................................................................................  1
2.  Tổng quan nghiên cứu  ....................................................................................  2
3.  Mục tiêu nghiên cứu  .......................................................................................  6
4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................  7
5.  Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................  7
6.  Cấu trúc luận văn  ............................................................................................  8
CHƯƠNG  I.  NHỮNG  VẤN  ĐỀ  LÝ  LUẬN  CƠ  BẢN  VỀ  THƯƠNG  MẠI 
NỘI NGÀNH  ...........................................................................................................  9
1.1. Lí luận chung về thương mại nội ngành .......................................................  9
1.1.1.  Khái niệm về thương mại nội ngành  ........................................................  9
1.1.2.  Phân loại thương mại nội ngành  .............................................................  9
1.1.3.  Phương pháp đo lường chỉ số thương mại nội ngành  ..........................  13
1.2.  Vai trò của thương mại nội ngành  ...............................................................  15
1.3.  Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại nội ngành  .....................................  16
1.3.1.  Khoảng cách giữa các nước  ...................................................................  16
1.3.2.  Các rào cản thương mại .........................................................................  17
1.3.3.  Dung lượng các thị trường  .....................................................................  17 
iv
1.3.4.  Đầu tư nước ngoài  ..................................................................................  19
1.3.5.  Sự khác biệt về quy mô kinh tế giữa các nước  ......................................  21
1.3.6.  Sự khác nhau về thị hiếu  ........................................................................  22
1.4.  Tổng quan thương mại dệt may toàn cầu giai đoạn 1995 -2019  ...............  23
1.4.1.  Kim ngạch thương mại dệt may thế giới  ..................................................  23
1.4.2.  Các thị trường xuất khẩu dệt may thế giới  ..............................................  24
1.4.3.  Các thị trường nhập khẩu dệt may của thế giới  ......................................  24
1.4.4.  Công nghệ sản xuất và sản phẩm ngành dệt may trên thế giới  ..............  25
CHƯƠNG II. THỰC  TIỄN  CÁC YẾU TỐ  ẢNH HƯỞNG ĐẾN  THƯƠNG 
MẠI NỘI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM  ......................................................  27
2.1. Tổng quan về thương mại nội ngành dệt may Việt Nam  ...........................  27
2.1.1. Tổng quan về hoạt động ngành dệt may Việt Nam  ...................................  27
2.1.2. Tình hình thương mại nội ngành dệt may Việt Nam  ................................  30
2.2. Đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố  .......................................................  38
2.2.1. Các giả thuyết kinh tế  ..................................................................................  38
2.2.2. Mô hình kinh tế lượng  ................................................................................  39
2.2.3. Nguồn số liệu  ...............................................................................................  44
2.2.4. Phương pháp xử lý mô hình và số liệu  ......................................................  46
2.2.5. Kết quả và thảo luận  ..................................................................................  47
2.3. Đánh giá các yếu tố  ảnh hưởng đến thương mại nội ngành dệt may Việt 
Nam    ..................................................................................................................  57
2.3.1. Thương mại nội ngành Việt Nam gắn liền với sự biến động của FDI  ....  57
2.3.2. Sự  mất cân bằng trong cán cân thương mại với nước ngoài có tác động 
tiêu cực đến thương mại nội ngành dệt may Việt Nam .....................................  59
2.3.3. Khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực đến thương mại nội ngành dệt 
may Việt Nam  .......................................................................................................  60 
v
2.3.4. Sự  tăng trưởng thương mại nội ngành dệt may gắn liền với mức độ  hội 
nhập kinh tế toàn cầu cao  ....................................................................................  61
2.3.5. Thương mại  nội ngành  Việt Nam phụ  thuộc lớn vào nền  kinh tế  nước 
ngoài    ....................................................................................................................  63
CHƯƠNG  III.  GIẢI  PHÁP  VÀ  KIẾN  NGHỊ  NHẰM  CẢI  THIỆN  HOẠT 
ĐỘNG THƯƠNG MẠI NỘI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM  ......................  64
3.1. Dự báo thương mại dệt may Việt Nam trong bối cảnh hiện nay  ..............  64
3.2. Định hướng phát triển quy hoạch  ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế, tự do hóa thương mại  ............................................................  66
3.2.1. Mục tiêu và định hướng phát triển thương mại nội ngành dệt may Việt 
Nam    ....................................................................................................................  66
3.2.2. Các vấn đề nội tại của ngành dệt may Việt Nam  .......................................  67
3.3. Các giải pháp nhằm cải thiện tích  cực hoạt động thương mại nội ngành dệt 
may Việt Nam thời gian tới  .................................................................................  68
3.3.1.  Đối với Nhà Nước  .....................................................................................  68
3.3.2.  Đối với doanh nghiệp  ................................................................................  74
KẾT LUẬN  ...........................................................................................................  79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………….81
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi