[Luận văn thạc sĩ] Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Phù Cát Bình Định

Số trang: 123      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.66 MB      Lượt xem: 322      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................  1
1. Tính cấp thiết của đề tài  ......................................................................................  1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài  ...............................................................  2
3. Mục tiêu nghiên cứu  ...........................................................................................  4
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  ..........................................................................  5
5. Phƣơng pháp nghiên cứu  ....................................................................................  5
6. Ý nghĩa của đề tài  ...............................................................................................  5
7. Kết cấu đề tài  ......................................................................................................  6
CHƢƠNG  1:  CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VỀ  KIỂM  SOÁT  NỘI  BỘ  HOẠT  ĐỘNG 
CHO  VAY  KHÁCH  HÀNG  CÁ  NHÂN  TRONG  NGÂN  HÀNG  THƢƠNG 
MẠI  .............................................................................................................................  7
1.1. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG  ........................  7
1.1.1. Khái niệm kiểm soát nội bộ  ......................................................................  7
1.1.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ  ...................................................  8
1.1.3. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ  ............................  11
1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  ..............................  13
1.2.1. Khái niệm việc cho vay khách hàng cá nhân  .........................................  13
1.2.1.1. Khái niệm khách hàng cá nhân  .......................................................  13
1.2.1.2. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân  ..........................................  15
1.2.2. Vai trò của việc cho vay khách hàng cá nhân  ........................................  15
1.2.3. Hình thức và đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân  .............................  16
1.2.3.1. Hình thức cho vay khách hàng cá nhân  ..........................................  16 
1.2.3.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân  ...........................................  16
1.3.  KIỂM  SOÁT  NỘI  BỘ  HOẠT  ĐỘNG  CHO  VAY  KHÁCH  HÀNG  CÁ 
NHÂN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  ................................................  16
1.3.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ  ......................................................................  16
1.3.2. Nội dung kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  ......  18
1.3.2.1. Môi trƣờng kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  .......  18
1.3.2.2. Đánh giá rủi ro về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  ............  18
1.3.2.3. Hoạt động kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  ........  19
1.3.2.4. Thông tin và truyền thông  ...............................................................  21
1.3.2.5. Hoạt động giám sát  ..........................................................................  23
1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách 
hàng cá nhân  .....................................................................................................  24
1.3.3.1. Những nhân tố từ phía khách hàng  .................................................  24
1.3.3.2. Những nhân tố từ phía ngân hàng  ...................................................  25
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  ........................................................................................  28
CHƢƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  KIỂM  SOÁT  NỘI  BỘ  HOẠT  ĐỘNG  CHO 
VAY  KHÁCH  HÀNG  CÁ  NHÂN  TẠI  NGÂN  HÀNG  NÔNG  NGHIỆP  VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -  CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT 
BÌNH ĐỊNH  .............................................................................................................  29
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  -  CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT BÌNH 
ĐỊNH  .....................................................................................................................  29
2.1.1. Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam29
2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
- Chi nhánh huyện Phù Cát Bình Định  .............................................................  30
2.1.2.1. Giới thiệu về chi nhánh  ...................................................................  31
2.1.2.2. Mô hình tổ chức quản lý  .................................................................  33
2.2.  ĐẶC  ĐIỂM  HOẠT  ĐỘNG  CHO  VAY  KHÁCH  HÀNG  CÁ  NHÂN  TẠI 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH  .................................................  34 
2.2.1. Mô hình cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank - Chi nhánh huyện 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi