[Luận văn thạc sĩ] Hoàn thiện kiểm soát rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Tài

Số trang: 109      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.05 MB      Lượt xem: 412      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ LƢU ĐỒ
MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1
1.  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu............................................................  1
2.  Tổng quan nghiên cứu  .................................................................................  2
3.  Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ...............................................  4
4.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  ...............................................................  5
5.  Phƣơng pháp nghiên cứu  .............................................................................  5
6.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:  ................................  6
7.  Kết cấu của đề tài nghiên cứu .....................................................................  6
CHƯƠNG  1:  CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VỀ  KIỂM  SOÁT  RỦI  RO  TRONG 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  ....   7
1.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thƣơng mại   .............  7
1.1.1.  Hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thƣơng mại .......................  7
1.1.2.  Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thƣơng mại  ..  12
1.2. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thƣơng 
mại    ...................................................................................................................  19
1.2.1.  Khái  niệm  và  mục  tiêu  kiểm  soát  rủi  ro  trong  hoạt  động  kinh 
doanh thẻ của Ngân hàng thƣơng mại  ...........................................................  19
1.2.2.  Nội dung của kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của 
Ngân hàng thƣơng mại  ..................................................................................  19
1.2.3.  Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm soát  rủi ro trong hoạt động kinh 
doanh thẻ của Ngân hàng thƣơng mại.  ..........................................................  29
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  ..................................................................................  34 
CHƢƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  KIỂM  SOÁT  RỦI  RO  HOẠT  ĐỘNG 
KINH DOANH THẺ  TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ  PHẦN 
ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -  CHI NHÁNH PHÚ TÀI  ........  35
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt 
Nam - Chi nhánh Phú Tài..................................................................................  35
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..........................................................  35
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý  ........................................................................  36
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh  ............................................................  41
2.2.  Kiểm soát rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thƣơng mại 
cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài  ...........................  46
2.2.1.Môi trƣờng kinh doanh của BIDV Phú Tài  .........................................  46
2.2.2.  Thực  trạng  kiểm  soát  rủi  ro  trong  hoạt  động  kinh  doanh  thẻ  tại
Ngân  hàng  thƣơng  mại  cổ  phần  Đầu  tƣ  và  Phát  triển  Việt  Nam  -  Chi
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi