Luận văn thạc sĩ kinh tế - Phát triển cho vay tiêu dùng tại Vietcombank

Số trang: 110      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.80 MB      Lượt xem: 150      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng số liệu, biểu đồ minh hoạ
Lời mở đầu 
CHƯƠNG  I:  LÝ  LUẬN  CƠ  BẢN  VỀ  CHO  VAY  TIÊU 
DÙNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG …………... 1
1.1 Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của NHTM ….... 1
1.1.1 Khái niệm, đặc trưng tíndụng ngân hàng và cho vay tiêu dùng 1
1.1.2 Nguyên tắc của cho vay tiêu dùng …………………………….. 3
1.1.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ….... 4
1.2 Đối tượng và đặc điểm riêng của cho vay tiêu dùng ………. 6
1.2.1 Đối tượng của chovay tiêu dùng …………………………….... 6
1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng …………………………….… 6
1.3 Một số hình thức cho vay tiêu dùng ……………………..…. 8
1.3.1 Căn cứ vào mục đích khỏan vay………………………………. 8
1.3.2 Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay…………………..…… 8
1.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khỏan nợ………………………….. 9
1.3.4 Căn cứ vào phương thức hòan trả nợ…….……………………. 11
1.4 Kinh nghiệp phát triển bán lẻ của một số ngân hàng nước 
ngoài và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam ………. 16
1.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan ……………. 16
1.4.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Union – Phi-lip-pin …..…………. 17
1.4.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng Standard Chartered – Sing-ga-po.. 18
1.4.4 Kinh nghiệm của Ngân hàng CitiBank – Nhật Bản………….... 19
1.4.5 Bài học kinhnghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam….... 21
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 23
CHƯƠNG  II  TH ỰC  TRẠNG  HOẠT  ĐỘNG  CHO  VAY
TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK ……………………... 24
2.1 Vài nét khái quát về Vietcombank ………………………...… 24
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Vietcombank ………………
2.1.2 Điểm một số mặt hoạt động kinh doanh của Vietcombank…..... 27
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietcombank.... 34
2.2.1 Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank …….… 34
2.2.2 Các sản phẩm chovay tiêu dùng của Vietcombank……………. 37
2.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank………………… 39
2.2.4 Đánh  giá  thực  trạng  hoạt động  cho  vay  tiêu  dùng  của 
Vietcombank…………………………………………………… 44
2.2.4.1 Chưa nhận thức và quan tâm đúng mức vềphát triển cho vay 
tiêu dùng....................................................................................... 44
2.2.4.2 Công tác tiếp thị marketing,  xây dựng và củng cố thương hiệu 
chưa tốt…………………………………………………………. 45
2.2.4.3 Quy chếcho vay tiêu dùng chưa phù hợp với khách hàng…….. 47
2.2.4.4 Sản  phẩm  chưa  đa  dạng,  rời  rạc  khó  hình  thành  những  sản 
phẩm trọn gói để đáp ứng nhu cầu khách hàng………………… 48
2.3 Tiềm năng thị trường cho vay tiêu dùng ……………………. 50
TÓM TẮT CHƯƠNG II ………………………………………. 54
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi