[Luận văn thạc sĩ] Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Số trang: 107      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.18 MB      Lượt xem: 217      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN  ...........................................................................................................  ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....................................................................  iii
DANH MỤC BẢNG  ...............................................................................................  vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ  ..........................................................................................  vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ  ..............................................................................................  vii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  .........................................  viii
PHẦN I MỞ ĐẦU  .....................................................................................................  1
CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN  ...................................  5
1.1. Cán bộ, công chức  ...........................................................................................  5
1.1.1. Khái niệm về cán bộ:  ....................................................................................  5
1.1.2. Khái niệm về công chức  ...............................................................................  9
1.2. Chất lƣợng cán bộ, công chức  .....................................................................  10
1.2.1. Khái niệm chất lượng cán bộ, công chức: ...............................................  10
1.2.2. Đặc điểm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức  ..................................  13
1.2.3. Sự  cần thiết phải xây dựng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công 
chức  ........................................................................................................................  14
1.2.4. Nội dung nâng cao chất lượng cán bộ, công chức  ..................................  16
1.2.5. Tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng cán bộ, công chức  ....................  21
1.2.6. Các yếu tố  ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức
................................................................................................................................  24
1.3. Kinh nghiệm về nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức  ..........................  27
1.3.1. Kinh nghiệm cán bộ, công chức trên thế giới  ..........................................  27
1.3.2. Kinh nghiệm ở Thành phố  Hà Nội  ..........................................................  30
1.3.3. Kinh nghiệm ở tỉnh Vĩnh Phúc  .................................................................  32
1.3.4. Bài học kinh nghiệm  ..................................................................................  33
CHƢƠNG  2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC    THỊ 
XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH  ...........................................................  35
2.1. Khái quát về thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  ....................................  35
2.1.1 Điều kiện tự nhiên  .......................................................................................  35 
v
2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội  .............................................................................  36
2.1.3 Về tình hình phát triển kinh tế xã hội  ........................................................  37
2.2. Thực trạng  chất lượng  cán bộ, công chức thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh  .......................................................................................................................  39
2.2.1. Thực trạng  đội ngũ  cán bộ, công chức thị  xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh  .......................................................................................................................  39
2.2.2. Thực trạng về  cơ cấu cán bộ, công chức thị  xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh .......................................................................................................................  44
2.3. Thực trạng  chất lượng  cán bộ, công chức thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh  .......................................................................................................................  47
2.3.1. Thực trạng trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức  .......................  47
2.3.2. Thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ, công chức..........  54
2.3.3. Thực trạng khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức  .....  56
2.4. Thực trạng về đánh giá của ngƣời dân về nâng cao chất lƣợng cán bộ, 
công chức thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh................................................  62
2.5  Đánh giá về nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức thị xã Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh  ..................................................................................................  65
2.5.1. Hạn chế  .......................................................................................................  65
2.5.2. Nguyên nhân:  .............................................................................................  69
2.6.  Các  hoạt  động  nâng  cao  chất  lƣợng  đội  ngũ  cán  bộ,  công  chức  thị  xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. ...........................................................................  71
2.6.1. Chích sách thu hút nguồn lực cán bộ, công chức của thị  xã Đông Triều
................................................................................................................................  71
2.6.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thị xã Đông Triều  .......................  72
2.6.3 Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ  ................................................  74
2.6.4 Công tác chuyển ngạch, nâng ngạch công chức  ......................................  75
2.6.5. Công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức  .....................................  75
2.6.6. Công tác đánh giá cán bộ, công chức  .......................................................  77
2.6.7. Nguyên nhân của những kết quả đạt được  ..............................................  78
CHƢƠNG  3.  MỘT  SỐ  GIẢI  PHÁP  NÂNG  CAO  NĂNG  LỰC  CÁN  BỘ, 
CÔNG CHỨC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH  ........................  80 
vi
3.1. Định hƣớng phát triển kinh tế ở Thị xã Đông Triều và phƣơng hƣớng 
nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức đến năm 2025  ....................................  80
3.1.1. Dự báo triển vọng và định hướng phát triển kinh tế ở Thị xã Đông Triều 
đến năm 2025  ........................................................................................................  80
3.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đến năm 2025
................................................................................................................................  80
3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thị xã Đông 
Triều thời gian tới  ................................................................................................  82
3.2.1. Công tác bố trí sử dụng:  .............................................................................  82
3.2.2. Quy hoạch nguồn cán bộ, công chức  .......................................................  83
3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  .....................................................  85
3.2.4.  Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán 
bộ, công chức  ........................................................................................................  87
3.2.5. Tăng cường công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức.  ................  87
3.2.6. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán 
bộ  ............................................................................................................................  88
3.2.7. Chính sách thu hút nhân tài:  ....................................................................  89
3.2.8. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát  ......................................................  89
3.2.9. Giải pháp cải thiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc  .........................  90
3.2.10. Đa dạng các hình thức khen thưởng  ......................................................  91
3.3. Kiến nghị  .......................................................................................................  92
3.3.1. Đối với Trung ương.  ...................................................................................  92
3.3.2. Đối với cấp tỉnh  ...........................................................................................  93
3.3.3. Đối với thị xã  ...............................................................................................  93
3.3.4. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức  ............................................................  93
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  94
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi