[Luận văn thạc sĩ] Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu về sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử và bài học cho Việt Nam

Số trang: 87      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.09 MB      Lượt xem: 274      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  ...................................................................................  vi
DANH MỤC HÌNH  .................................................................................................  vii
DANH MỤC HÌNH  .................................................................................................  vii
LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1
CHƯƠNG I: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU  ........  10
1.1.  Khái niệm chuỗi giá trị ...................................................................................  10
1.1.1.  Khái niệm  .....................................................................................................  10
1.1.2.  Phân loại chuỗi giá trị  .................................................................................  12
1.1.3.  Các yếu tố cấu thành chuỗi giá trị  ..............................................................  13
1.2.  Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu  .....................................................................  14
1.3.  Sơ đồ chuỗi giá trị toàn cầu ............................................................................  16
1.4.  Quản trị chuỗi giá trị toàn cầu  .........................................................................  19
1.5.  Phân phối lợi ích kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu  .....................................  20
1.6.  Các giải pháp về nâng cấp theo lý thuyết chuỗi giá trị toàn cầu.....................  22
CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU VỀ
NGÀNH SẢN PHẨM MÁY VI TÍNH VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TỪ MỘT SỐ
QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM  ......................................................  26
2.1.  Sơ đồ  chuỗi giá trị  toàn cầu về  ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện 
tử…………………………………………………………………………………...26
2.2.  Kinh nghiệm tham gia  chuỗi giá trị  toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh 
kiện điện tử từ một số quốc gia khác trên thế giới  ....................................................  32
2.2.1.  Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện 
điện tử ở Nhật Bản………………………………………………………………….32
2.2.2.  Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện 
điện tử ở Trung Quốc  ................................................................................................  34 
iv
2.2.3.  Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện 
điện tử ở Guadalajara, Mexico  ..................................................................................  42
2.3.  Bài học cho Việt Nam từ  sự  tham gia chuỗi giá trị  toàn cầu ngành sản phẩm 
máy vi tính và linh kiện điện từ của một số quốc gia  ...............................................  46
CHƯƠNG  III:  VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ  TOÀN CẦU NGÀNH 
SẢN PHẨM MÁY VI TÍNH VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ  VÀ ĐỀ  XUẤT MỘT 
SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THAM GIA CỦA VIỆT 
NAM VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH HÀNG  .............................  49
3.1.  Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện 
điện tử  ........................................................................................................................  49
3.1.1.  Tình hình xuất nhập khẩu của ngành sản xuất máy vi tính và linh kiện điển 
tử Việt Nam………………………………………………………………………...49
3.1.1.1.  Tình hình xuất khẩu máy vi tính và linh kiện điện tử những năm gần đây49
3.1.1.2.  Tình hình nhập khẩu máy vi tính và linh kiện điện tử  những năm gần đây53
3.1.2.  Sự  tham gia của Việt Nam  trong sơ đồ  chuỗi giá trị  toàn cầu ngành sản 
phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử  .......................................................................  58
3.1.3.  Đánh giá chung về  sự  tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị  của ngành 
máy vi tính và linh kiện…………………………………………………………….62
3.1.3.1.  Những kết quả đạt được  ...........................................................................  62
3.1.3.2.  Những mặt hạn chế ..................................................................................  63
3.1.3.3.  Nguyên nhân Việt Nam tham gia chưa sâu vào chuỗi giá trị  toàn  cầu ngành 
sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử  .................................................................  64
3.1.4.  Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị
toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử  .......................................  65
3.1.4.1.  Cơ hội  .......................................................................................................  68
3.1.4.2.  Thách thức  ................................................................................................  69 
v
3.2.  Những chính sách, giải pháp nhằm tăng cường năng lực tham gia của Việt Nam 
vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử  ............  70
3.2.1.  Giải pháp từ phía Nhà nước  .........................................................................  70
3.2.2.  Giải pháp từ phía Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam  ........................  71
3.2.3.  Giải pháp của doanh nghiệp  ........................................................................  71
KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  73
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  75
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi