[Luận văn thạc sĩ] Tác động của quảng cáo trên mạng xã hội đến hành vi mua sắm của giới trẻ

Số trang: 124      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.12 MB      Lượt xem: 82      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  .......................................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN  ............................................................................................................  ii
MỤC LỤC  ................................................................................................................ iii
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT  ............................................................  vi
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH  ................................................................  vii
TÓM TẮT LUẬN VĂN  ........................................................................................  viii
MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................  1
1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................  1
2. Tổng quan nghiên cứu ......................................................................................  2
3. Mục đích nghiên cứu  .........................................................................................  4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ....................................................................  4
5. Phương pháp nghiên cứu  .................................................................................  5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG XÃ HỘI 
VÀ HÀNH VI MUA CỦA GIỚI TRẺ  .....................................................................  7
1.1. Khái quát về hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội  .................................  7
1.1.1. Tổng quan quảng cáo  .................................................................................  7
1.1.2. Quảng cáo trên mạng xã hội  ....................................................................  12
1.2. Mua sắm trực tuyến  .....................................................................................  15
1.2.1 Khái niệm mua sắm trực tuyến  .................................................................  15
1.2.2 Ưu điểm của hoạt động mua sắm trực tuyến  ............................................  15
1.2.3 Nhược điểm của hoạt động mua sắm trực tuyến  ......................................  16
1.3. Hành vi mua trực tuyến của giới trẻ  và mô hình nghiên cứu nền tảng 
hành vi mua  ..........................................................................................................  17
1.3.1 Hành vi mua sắm trực tuyến  .....................................................................  17
1.3.2. Giới trẻ và đặc điểm của giới trẻ .............................................................  27
1.3.2.1 Giới trẻ  ...................................................................................................  27
1.3.2.2 Đặc điểm của giới trẻ  .............................................................................  27
1.3.2.3 Đặc điểm hành vi mua của giới trẻ  ........................................................  28
1.3.3. Các mô hình nghiên cứu nền tảng hành vi mua  .......................................  29 
iv
1.4. Các yếu tố  quảng cáo trên mạng xã hội tác động đến hành vi mua sắm 
trực tuyến  .............................................................................................................  33
1.4.1 Tính thông tin của quảng cáo qua MXH ..................................................  33
1.4.2 Tính giải trí của quảng cáo qua MXH  ......................................................  33
1.4.3 Sự tin cậy của quảng cáo qua MXH  .........................................................  34
1.4.4 Sự phiền nhiễu của quảng cáo qua MXH  .................................................  34
1.4.5 Tính tương tác – xã hội của các quảng cáo qua MXH  .............................  35
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ..................................................  36
2.1. Mô hình nghiên cứu  các  tác động của quảng cáo trên mạng xã hội đến 
hành vi mua sắm trực tuyến của giới trẻ...........................................................  36
2.1.1. Mô hình nghiên cứu  .................................................................................  36
2.1.2. Các giả thuyết nghiên cứu .......................................................................  36
2.2. Thiết kế nghiên cứu  ......................................................................................  37
2.2.1. Xây dựng và đo lường các thang đo sơ bộ  ..............................................  38
2.2.2. Thiết kế bảng câu hỏi và phỏng vấn thử  ..................................................  39
2.3. Phân tích dữ liệu  ...........................................................................................  42
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu  .............................................  42
2.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu  ................................................................  43
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO 
TRÊN MẠNG XÃ HỘI ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM CỦA GIỚI TRẺ  .............  48
3.1. Thực trạng của hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội  ...........................  48
3.1.1. Thực trạng  ................................................................................................  48
3.1.2. Quảng cáo trên một số kênh mạng xã hội phổ biến  .................................  50
3.1.3. Thực trạng hoạt động mua sắm trên mạng xã hội tại Việt Nam  ..............  52
3.2.  Phân  tích  tác  động  của  quảng  cáo  trên  mạng  xã  hội  đến  hành  vi  mua 
sắm trực tuyến của giới trẻ  .................................................................................  53
3.2.1. Kết quả nghiên cứu  ..................................................................................  53
3.2.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu  ..................................................................  71
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 
TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA GIỚI TRẺ  ...............  73 
v
4.1. Giải pháp cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội và  hành vi mua 
sắm của giới trẻ  ....................................................................................................  73
4.1.1. Đối với cá nhân, doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội  ..  73
4.1.2 Đối với giới trẻ khi mua sắm trực tuyến qua mạng xã hội  .......................  78
4.2 Kiến nghị  ........................................................................................................  80
4.2.1 Về chính sách pháp luật  ............................................................................  80
4.2.2. Về công tác quản lý  .................................................................................  82
KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...............................................................  86
PHỤ LỤC  .................................................................................................................  88
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi