Luận văn thạc sĩ văn học - Anna Karenina tu tieu thuyet sang phim qua cach nhin thong dien hoc

Số trang: 130      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.10 MB      Lượt xem: 149      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU   ..............................................................................................................  1
1. Lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn   ...........................................  1
2. Lịch sử vấn đề   .................................................................................................  2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu   ..................................................................  8
4. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu  ..........................................................  9
5. Cấu trúc của luận văn  ...................................................................................   10
Chƣơng  1:  CƠ  SỞ  THÔNG  DIỄN  TIỂU  THUYẾT  ANNA  KARENINA 
TRONG ĐIỆN ẢNH   .........................................................................................  11
1.1. Tƣ tƣởng gia đình – trung tâm “mê cung bất tận của những móc nối” 
trong kết cấu   ...................................................................................................  11
1.1.1. Anna Karenina: đa chủ đề và nguyên tắc phản đề   .............................  11
1.1.2. Gia đình – trung tâm của các mối quan hệ “mê cung bất tận”   .........  16
1.2. Nguyên tắc montage trong kết cấu   ........................................................  19
1.2.1. Nguyên tắc montage   ...........................................................................  19
1.2.2. Các cấp độ montage trong kết cấu  .....................................................   20
1.3. Các phƣơng tiện tạo hình phi ngôn từ  ..................................................   25
1.3.1. Ngôn ngữ thân thể   ..............................................................................  25
1.3.2. Ngôn ngữ vật thể   .................................................................................  33
1.3.3. Ngôn ngữ môi trường  ..........................................................................  40
Tiểu kết   ............................................................................................................  46
Chƣơng  2:  PHIM  ANNA  KARENINA  (1967)  CỦA  A.ZARKHI  -  KIỂU 
THÔNG DIỄN TÁI NHẬN  ..............................................................................   48
2.1. Đạo diễn A.Zarkhi và phim Anna Karenina   .........................................  48
2.1.1. Đạo diễn A.Zarkhi và khuynh hướng làm phim nghệ thuật  ...............  48
2.1.2. Vài nét về phim “Anna Karenina” (1967)  .........................................  49
2.2.  Phƣơng thức giải thích  Anna Karenina  của A.Zarkhi: nguyên tắc và 
hiệu quả của thông diễn tái nhận   .................................................................  51
2.2.1.  Thông diễn tái nhận: nguyên tắc diễn giải cốt truyện và kết cấu tiểu 
thuyết của A.Zarkhi  ........................................................................................  51 
2.2.2. Thông hiểu L.Tolstoy - cốt lõi thành công của A.Zarkhi   ....................  67
2.2.3. “Anna Karenina” (1967) và những thành công khác   ........................  69
Tiểu kết  ............................................................................................................   75
Chƣơng  3:  PHIM  ANNA  KARENINA  (1997)  CỦA  B.ROSE  –  KIỂU 
THÔNG DIỄN TÁI SẢN SINH   .......................................................................  76
3.1. Về đạo diễn B.Rose và phim Anna Karenina  (1997)  ...........................   76
3.1.1. Đạo diễn Rose và khuynh hướng làm phim truyền hình ....................   76
3.1.2. Vài nét về phim “Anna Karenina” (1997)  .........................................  77
3.2. Phƣơng thức giải thích Anna Karenina của B.Rose: nguyên tắc và hiệu 
quả của thông diễn tái sản sinh .....................................................................  79
3.2.1.  Thông diễn tái sản sinh: nguyên tắc diễn giải cốt truyện và kết cấu 
tiểu thuyết của B.Rose ...................................................................................  79
3.2.2.   Phim “Anna Karenina” (1997) và n ỗ  l ực chưa chạm đến thành công    .......   99
Tiểu kết   ..........................................................................................................  113
KẾT LUẬN   ......................................................................................................  114
TÀI LIỆU THAM KHẢO   ..............................................................................  116
PHỤ LỤC  ..........................................................................................................  123
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi