Quản lý nhà nước về du lịch Lâm Đồng

Số trang: 302      Loại file: doc      Dung lượng: 4.73 MB      Lượt xem: 138      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
 
Phụ bìa
Lời cảm ơn................................................................................................ 2
Lời cam đoan............................................................................................ 3
Mục lục..................................................................................................... 4
Danh mục các chữ viết tắt......................................................................... 5
Danh mục các bảng,sơ đồ, hình vẽ ........................................................... 6
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................ 8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH..... 14
1.1. Du lịch, thị trường du lịch và phát triển du lịch................................. 14
1.1.1. Du lịch và các đặc trưng của hoạt động du lịch.................................. 14
1.1.2. Thị trường du lịch.......................................................................... 18
1.1.3. Phát triển du lịch, các xu hướng phát triển du lịch............................. 23
1.2. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp tỉnh............................. 26
1.2.1. Khái quát về cơ sở lý thuyết của quản lý nhà nước về kinh tế............. 26
1.2.2. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp tỉnh.............................. 28
1.3. kinh nghiệm quản lý Nhà nước về du lịch của một số địa phương trong nước         51
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch trên một số lĩnh vực của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương..................................................................... 51
1.3.2. Bài học đối với QLNN về du lịch tỉnh Lâm Đồng............................. 60
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2007................... 64
2.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng có ảnh hưởng đến phát triển du lịch và quản lý nhà nước đối với ngành du lịch................................... 64
2.1.1. Những yếu tố về môi trường tự nhiên - văn hóa - xã hội tỉnh Lâm Đồng 64
2.1.2. Khái quát về kinh tế - xã hội của Lâm Đồng giai đoạn 2001 - 2007..... 70
2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và kinh tế - xã hội... 73
2.2. Thực trạng Quản Lý Nhà Nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001 - 2007................................................................................................... 75
2.2.1. Thực trạng quản lý nhà nước về định hướng phát triển du lịch thời kỳ 2000 - 2007   80
2.2.2. Tạo lập môi trường pháp luật thuận lợi cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương.............. 86
2.2.3. Tổ chức chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch...... 96
2.3. Đánh giá chung thực trạng QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng    118
2.3.1. Về những kết quả đạt được trong công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng............ 118
2.3.2. Những tồn tại, hạn chế của QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua........... 119
2.3.3.  Nguyên nhân của những hạn chế trong QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua............................................................................... 122
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG......... 125
3.1. Dự báo phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.......... 125
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 125
3.1.2. Dự báo phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020......................... 130
3.2. Phương hướng hoàn thiện Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới................ 138
3.2.1. Quan tâm xây dựng chiến lược thị trường cho phát triển du lịch của Lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020................................................ 138
3.2.2. Hướng hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển du lịch.................. 153
3.2.3. Tổ chức điều hành và kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch............. 161
3.3. Biện pháp bảo đảm thực hiện phương hướng hoàn thiện Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Lâm Đồng........ 171
3.3.1. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển du lịch............................... 171
3.3.2. Khai thác nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch................................. 175
3.3.3. Cải cách thủ tục hành chính để phát triển du lịch............................. 179
3.3.4. Xã hội hóa một số lĩnh vực trong hoạt động du lịch......................... 180
3.4. Kiến nghị với chính phủ và các bộ, ngành....................................... 181
KẾT LUẬN................................................................................................
Danh mục công trình của tác giả............................................................ 187
Danh mục tài liệu tham khảo................................................................. 188
Danh mục phụ lục
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi