Sổ tay tín dụng Agribank (Full 538 trang)

Số trang: 538      Loại file: pdf      Dung lượng: 6.34 MB      Lượt xem: 2897      Lượt tải: 7

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Sổ tay tín dụng Agribank (Full 538 trang)

MỤC LỤC
 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 16
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.. 17
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG.. 23
1.   Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) 23
2.   Cấu trúc Sổ tay Tín dụng. 23
3.   Phạm vi áp dụng. 24
4.   Tổ chức thực hiện. 24
5.   Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa. 24
PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ.. 26
CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG.. 31
1.   Giới thiệu chung. 31
2.   Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng. 32
3.   Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng. 32
3.1. Cơ cấu tổ chức khung. 32
3.2. Chức năng nhiệm vụ. 33
4.   Phụ lục. 44
PHỤ LỤC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG.. 44
PHỤ LỤC 2B. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG.. 45
CHƯƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG.. 47
1.   Mục đích. 48
2.   Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng. 48
3.   Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền. 49
3.1. Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN.. 49
3.2. Giám đốc Chi nhánh NHNo & PTNT VN.. 49
3.3. Biểu phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức cho một khách hàng. 50
4.   Quy trình phê duyệt một giao dịch tín dụng (cho vay hoặc bảo lãnh) 52
4.1. Quy trình phê duyệt 52
4.2. Thời gian thẩm định/tái thẩm định và quyết định cho vay. 54
5.   Xây dựng và phân bổ hạn mức tập trung tín dụng. 55
5.1. Nguyên tắc. 55
5.2. Quy trình xây dựng và phê duyệt hạn mức tập trung tín dụng. 55
6.   Thay đổi hạn mức tín dụng. 58
7.   Các mức phán quyết về gia hạn nợ (gốc và lãi) và điều chỉnh kỳ hạn nợ. 58
CHƯƠNG IV. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHUNG.. 60
1.   Mục tiêu của chính sách tín dụng. 61
2.   Nội dung của chính sách tín dụng chung. 61
2.1    Quyền tự chủ của NHNo &  PTNT VN.. 61
2.2    Đối tượng khách hàng vay tại NHNo & PTNT VN.. 61
2.3    Những đối tượng và nhu cầu vốn không được cho vay. 62
2.4    Hạn chế cho vay. 62
2.5    Nguyên tắc và điều kiện vay vốn. 63
2.6    Phương thức cho vay. 65
2.7    Căn cứ xác định mức tiền cho vay. 66
2.8    Quy định về trả nợ gốc và lãi vay. 67
2.9    Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ / chuyển nợ quá hạn. 67
2.10  Căn cứ xác định lãi suất cho vay, lãi suất ưu đãi, lãi suất quá hạn. 68
2.11  Căn cứ xác định thời hạn và thể loại cho vay. 69
2.12  Đồng tiền cho vay và thu nợ. 70
2.13  Quy định quản lý ngoại hối của nhà nước về cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú. 70
2.14  Quyền và nghĩa vụ của người vay và người cho vay. 71
2.15  Chính sách ưu đãi khách hàng. 73
2.16  Chính sách cạnh tranh / marketing. 73
2.17  Cho vay theo các mục đích và đối tượng đặc biệt 74
3.   Bổ sung, sửa đổi chính sách tín dụng trong từng thời kỳ. 74
4.   Phụ lục. 75
PHỤ LỤC 4A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ.. 75
PHỤ LỤC 4B. PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG.. 76
PHỤ LỤC 4C. PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ.. 78
PHỤ LỤC 4D. PHƯƠNG THỨC CHO VAY TRẢ GÓP. 80
PHỤ LỤC 4E. PHƯƠNG THỨC CHO VAY THÔNG QUA  NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG.. 81
PHỤ LỤC 4F. PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG DỰ PHÒNG   81
PHỤ LỤC 4G. PHƯƠNG THỨC CHO VAY HỢP VỐN (ĐỒNG TÀI TRỢ) 82
PHỤ LỤC 4H. PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO HẠN MỨC THẤU CHI. 82
PHỤ LỤC 4I. PHƯƠNG THỨC CHO VAY LƯU VỤ.. 82
PHỤ LỤC 4K. CHO VAY LƯU VỤ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGƯ, DIÊM NGHIỆP THÔNG QUA TỔ VAY VỐN.. 83
PHỤ LỤC 4L. CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP THÔNG QUA DOANH NGHIỆP. 86
PHỤ LỤC 4M. CHO VAY ƯU ĐÃI VÀ CHO VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC.. 87
PHỤ LỤC 4N. CHO VAY THEO UỶ THÁC.. 87
PHỤ LỤC 4P. MẪU SỐ 04C/CV - GIẤY NHẬN NỢ.. 88
CHƯƠNG V. HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG   90
1.   Giới thiệu chung. 91
1.1. Kh¸i niÖm hÖ thèng chÊm ®iÓm tÝn dông và xếp hạng kh¸ch hàng. 91
1.2. Môc ®Ých cña viÖc chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng. 91
1.3. Nguyªn t¾c chÊm ®iÓm tÝn dông. 92
1.4. Ph©n nhãm kh¸ch hµng. 92
1.5.  C¸c c«ng cô chÊm ®iÓm tÝn dông. 92
1.6. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé liªn quan. 93
2.   Hướng dẫn chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp. 93
2.1. H¹ng doanh nghiÖp. 93
2.2. Quy tr×nh chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng. 95
2.3. øng dông kÕt qu¶ chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông vµ gi¸m s¸t sau khi cho vay. 101
3.   Hướng dẫn chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cá nhân. 102
3.1. H¹ng kh¸ch hµng. 102
3.2. Quy tr×nh chÊm ®iÓm tÝn dông. 103
3.3. øng dông kÕt qu¶ chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông  107
CHƯƠNG VI. XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY.. 117
1.   Giới thiệu chung. 118
2.   Các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chính sách lãi suất cho vay. 118
3.   Trách nhiệm và quyền hạn trong việc xây dựng chính sách lãi suất cho vay. 118
4.   Xây dựng quy chế xác định lãi suất cho vay. 119
5.   Các yếu tố cấu thành lãi suất cho vay. 119
6.   Quy trình xác định lãi suất cho vay. 120
6.1. Quy trình xác định lãi suất cho vay theo phương pháp cạnh tranh theo lãi suất thị trường  120
6.2. Quy trình xác định lãi suất cho vay theo phương pháp điều chỉnh rủi ro trên giá vốn  121
7.   Các loại lãi suất tín dụng. 121
7.1. Lãi suất cho vay trong hạn. 121
7.2. Lãi suất cho vay quá hạn. 122
CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ.. 123
1.   Giới thiệu chung. 125
2.   Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay. 125
2.1. Phạm vi áp dụng. 125
2.2. Đối tượng được vay. 125
2.3. Những đối tượng và nhu cầu vốn không được cho vay. 126
2.4. Đối tượng bị hạn chế cho vay. 126
3.   Giới hạn cho vay. 126
4.   Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản. 126
5.   Trách nhiệm của các cán bộ liên quan. 126
6.   Quy trình nghiệp vụ cho vay. 126
6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn. 127
6.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn. 127
6.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án vay vốn. 128
6.4. Kiểm tra, xác minh thông tin. 129
6.5. Phân tích ngành. 129
6.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn. 129
6.7. Dự kiến lợi ích cho ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt 131
6.8. Phân tích, thẩm định phương án vay vốn/dự án đầu tư. 131
6.9. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay. 132
6.10. Lập báo cáo thẩm định cho vay. 132
6.11. Tái thẩm định khoản vay. 134
6.12. Xác định phương thức và nhu cầu cho vay. 135
6.13. Xem xét khả năng nguồn vốn và điều kiện thanh toán của Chi nhánh/TTĐH.. 135
6.14. Phê duyệt khoản vay. 135
6.15. Ký kết hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm.. 136
6.16. Tuân thủ thêi gian thẩm định, xét duyệt cho vay. 138
6.17. Giải ngân. 138
6.18. Kiểm tra, giám sát khoản vay. 138
6.19. Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh. 139
6.20. Thanh lý hợp đồng tín dụng. 139
6.21. Giải tỏa tài sản bảo đảm.. 139
7.   Quản lý tín dụng. 140
7.1. Quản lý hồ sơ tín dụng. 140
7.2. Đánh giá lại các khoản nợ định kỳ và giữa kỳ hoặc đột xuất khi cần. 140
7.3. Quản lý đối với từng khoản cho vay và toàn bộ danh mục cho vay. 140
7.4. Thu thập thông tin bổ sung về khách hàng và khoản vay: 140
7.5. Thay đổi hạn mức tín dụng và phê duyệt 141
8.   Phụ lục. 142
PHỤ LỤC 7A. DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ.. 142
PHỤ LỤC 7B. DANH MỤC HỒ SƠ KHOẢN VAY.. 143
PHỤ LỤC 7C. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TƯ CÁCH VÀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG.. 144
PHỤ LỤC 7D. KIỂM TRA TÍNH CHÍNH XÁC CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.. 146
PHỤ LỤC 7E. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH.. 147
PHỤ LỤC 7G. DANH MỤC ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH KINH DOANH   150
PHỤ LỤC 7H. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY VỐN, HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY.. 155
PHỤ LỤC 7I. QUY TRÌNH GIẢI NGÂN.. 157
PHỤ LỤC 7K. KIỂM TRA, GIÁM SÁT KHOẢN VAY.. 159
PHỤ LỤC 7L. QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TỪNG KHOẢN CHO VAY VÀ TOÀN BỘ DANH MỤC CHO VAY.. 162
PHỤ LỤC 7M. MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH.. 164
CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP   169
1.   Giới thiệu chung. 171
2.   Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay. 171
2.1. Phạm vi áp dụng. 171
2.2. Đối tượng được vay bao gồm: 171
2.3. Những nhu cầu vốn không được cho vay. 171
2.4. Đối tượng bị hạn chế cho vay. 172
3.   Giới hạn cho vay. 172
4.   Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản. 172
5.   Trách nhiệm của các cán bộ có liên quan. 172
6.   Quy trình nghiệp vụ cho vay. 172
6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn. 172
6.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn. 173
6.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư  174
6.4. Kiểm tra, xác minh thông tin. 174
6.5. Phân tích ngành. 175
6.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn. 175
6.7. Dự kiến lợi ích của ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt 177
6.8. Phân tích, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư. 178
6.9. Các biện pháp bảo đảm tiền vay. 178
6.10. Kiểm tra mức độ đáp ứng một số điều kiện về tài chính. 179
6.11. Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. 179
6.12. Lập báo cáo thẩm định cho vay. 179
6.13. Tái thẩm định khoản vay. 180
6.14. Xác định phương thức và nhu cầu cho vay. 181
6.15. Xem xét khả năng nguồn vốn và điều kiện thanh toán của Chi nhánh/TTĐH.. 181
6.16. Phê duyệt khoản vay. 182
6.17. Ký kết hợp đồng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm   183
6.18. Tuân thủ thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay. 185
6.19. Giải ngân. 185
6.20. Kiểm tra, giám sát khoản vay. 185
6.21. Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh. 185
6.22. Thanh lý hợp đồng tín dụng. 185
6.23. Giải chấp tài sản bảo đảm.. 186
7.   Quản lý tín dụng. 186
7.1. Quản lý hồ sơ tín dụng. 186
7.2. Đánh giá lại các khoản nợ định kỳ và giữa kỳ hoặc đột xuất khi cần: 186
7.3. Quản lý đối với từng khoản cho vay và toàn bộ danh mục cho vay. 187
7.4. Thu thập thông tin bổ sung về khách hàng và khoản vay. 187
7.5. Thay đổi hạn mức tín dụng và phê duyệt 187
7.6. Phân loại tín dụng. 188
8.   Phụ lục. 189
PHỤ LỤC 8A. DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ.. 189
PHỤ LỤC 8B. DANH MỤC HỒ SƠ KHOẢN VAY.. 191
PHỤ LỤC 8C. DANH MỤC HỒ SƠ BẢO ĐẢM TIỀN VAY.. 194
PHỤ LỤC 8D. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGÀNH.. 196
PHỤ LỤC 8E. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TƯ CÁCH VÀ NĂNG LỰC PHÁP LÝ, NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG.. 198
PHỤ LỤC 8G. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 201
PHỤ LỤC 8H. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG   203
PHỤ LỤC 8I. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH CÔNG TY.. 206
PHỤ LỤC 8K. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THẨM ĐỊNH PASXKD/DAĐT. 218
PHỤ LỤC 8K1. DANH MỤC CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH / DỰ ÁN ĐẦU TƯ.. 247
PHỤ LỤC 8L. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THỰC TẾ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY   252
PHỤ LỤC 8M. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH.. 254
PHỤ LỤC 8N. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY.. 256
PHỤ LỤC 8O. QUY TRÌNH GIẢI NGÂN.. 258
PHỤ LỤC 8P. KIỂM TRA KHOẢN VAY.. 260
PHỤ LỤC 8Q. THU NỢ LÃI VÀ GỐC VÀ XỬ LÝ NHỮNG PHÁT SINH.. 262
PHỤ LỤC 8S. QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TỪNG KHOẢN CHO VAY VÀ TOÀN BỘ DANH MỤC CHO VAY.. 266
PHỤ LỤC 8T. MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH.. 268
CHƯƠNG IX. QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ HẠN MỨC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.. 275
1.   Giới thiệu chung. 276
2.   Quy trình nghiệp vụ thiết lập và quản lý hạn mức TCTD.. 277
2.1. Thiết lập hạn mức lần đầu. 277
2.2. Điều chỉnh hạn mức đã có cho đối tác TCTD.. 281
2.3. Phê duyệt hạn mức. 285
2.4. Theo dõi tình hình sử dụng hạn mức: 286
3.   Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh. 287
3.1. Quản trị rủi ro thanh toán. 287
3.2. Quản trị rủi ro trước thanh toán. 288
3.3. Các nguyên tắc chung trong quản trị rủi ro thanh toán và rủi ro trước thanh toán. 290
3.4. Rủi ro tín dụng. 293
3.5. Quản trị rủi ro theo sản phẩm.. 294
4.   Lưu trữ hồ sơ. 295
5.   Phụ lục. 296
PHỤ LỤC 9A. BẢNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ TCTD.. 296
CHƯƠNG X. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH.. 298
1.   Giới thiệu chung. 299
1.1. Đối tượng áp dụng. 299
1.2. Điều kiện bảo lãnh. 299
1.3. Các loại bảo lãnh. 300
2.   Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh. 300
2.1. T¹i chi nh¸nh. 300
2.2. T¹i Trung t©m ®iÒu hµnh. 304
3.   Ký kết các hợp đồng bảo lãnh. 304
4.   Phát hành cam kết bảo lãnh. 304
4.1. Các nội dung cần thiết của cam kết bảo lãnh. 304
4.2. Các cách phát hành cam kết bảo lãnh. 305
5.   Theo dõi hợp đồng bảo lãnh. 306
5.1. C¸n bé tÝn dông. 306
5.2. Tr­ëng phßng tÝn dông. 306
5.3. Gi¸m ®èc chi nh¸nh. 306
6.   Định kỳ đánh giá tình hình SXKD và tài chính của khách hàng. 307
6.1. C¸n bé tÝn dông. 307
6.2. Tr­ëng phßng TÝn dông. 307
6.3. Gi¸m ®èc chi nh¸nh. 307
7.   Gia hạn bảo lãnh. 307
7.1. C¸n bé tÝn dông. 307
7.2. Tr­ëng phßng tÝn dông. 308
7.3. Gi¸m ®èc chi nh¸nh. 309
8.   Xử lý khi phải thực hiện bảo lãnh. 309
8.1. Tr­êng hîp b¶o l·nh th«ng th­êng. 309
8.2. Tr­êng hîp b¶o l·nh trªn c¬ së b¶o l·nh ®èi øng cña TCTD kh¸c hay x¸c nhËn b¶o l·nh cña TCTD kh¸c  310
9.   Giải tỏa bảo lãnh. 311
10. Báo cáo thống kê. 311
11. Quản lý thông tin danh mục bảo lãnh. 311
11.1. Quản lý hồ sơ bảo lãnh. 311
11.2. L­u tr÷ hå s¬ b¶o l·nh. 312
12. Những trường hợp bị từ chối bảo lãnh. 312
13. Phụ lục. 313
PHỤ LỤC 10A. GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH.. 313
Phô lôc 10B1. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh Dù thÇu.. 314
Phô lôc 10B2. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh Thùc hiÖn hîp ®ång.. 316
Phô lôc 10B3. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh Thanh To¸n.. 318
Phô lôc 10B4. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh vay vèn.. 320
Phô lôc 10B5. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh hoµn thanh to¸n.. 322
Phô lôc 10B6. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n   324
PHỤ LỤC 10C. GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI. 326
Phô lôc 10D. B¸o c¸o kiÓm tra sau b¶o l·nh.. 328
Phô lôc 10E. BI£N B¶N x¸c ®Þnh rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng sau b¶o l·nh   329
PHỤ LỤC 10G. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH, TÁI THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH   331
PHỤ LỤC 10H. HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH.. 335
CHƯƠNG XI. QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ.. 339
1.   Giới thiệu về quản lý nợ có vấn đề. 340
2.   Phân loại khoản vay là phương pháp quan trọng để quản lý nợ có vấn đề. 340
3.   Phương pháp và quy trình quản lý nợ có vấn đề và xử lý tổn thất tín dụng. 342
3.1. Phòng ngừa nợ có vấn đề. 342
3.2. Quy tr×nh theo dâi và xử lý c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò. 344
CHƯƠNG XII. BẢO ĐẢM TIỀN VAY.. 369
4.   Một số khái niệm.. 370
5.   Nguyªn t¾c b¶o ®¶m tiÒn vay. 370
6.   Nh÷ng quy ®Þnh chung. 370
3.1. Môc ®Ých cña b¶o ®¶m tiÒn vay. 370
3.2. Danh môc tµi s¶n dïng ®Ó b¶o ®¶m tiÒn vay. 371
3.3. §iÒu kiÖn ®èi víi tµi s¶n b¶o ®¶m.. 373
3.4. §iÒu kiÖn ®èi víi bªn b¶o l·nh (bªn thø ba) 374
3.5. Ph¹m vi b¶o ®¶m tiÒn vay. 375
3.6. Møc cho vay so víi gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m.. 376
3.7. Bán, chuyển đổi tài sản cầm cố, bảo lãnh. 377
3.8. Rút bớt, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm.. 377
3.9. Khai thác công dụng và hưởng lợi tức từ tài sản bảo đảm.. 377
7.   C¸c biÖn ph¸p/h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay. 377
4.1. B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cña kh¸ch hµng vay  hoÆc b¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba. 378
4.2. B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. 411
4.3. Cho vay kh«ng cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n. 415
8.   §Þnh k× ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ®¶m b¶o. 417
9.   Phô lôc. 418
PHỤ LỤC 12A. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN NÊU TẠI TỜ TRÌNH/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM... 418
PHỤ LỤC 12B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP CHO VAY KHI  THÔNG BÁO XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM... 420
PHỤ LỤC 12C. HÌNH THỨC TỰ BÁN CÔNG KHAI TRÊN THỊ TRƯỜNG.. 422
PHỤ LỤC 12D. BÁN QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.. 428
PHỤ LỤC 12E. VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở.. 429
PHỤ LỤC 12G. NGHĨA VỤ NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. 430
PHỤ LỤC 12H. TRÌNH TỰ PHỐI HỢP CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN CÔNG AN TRONG VIỆC HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THU HỒI TÀI SẢN BẢO ĐẢM    431
PHỤ LỤC 12I. ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM    433
PHỤ LỤC 12K. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN.. 436
PHỤ LỤC 12L. HÌNH THỨC BÁN TÀI SẢN CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ NHÀ NƯỚC   438
CHƯƠNG XIII. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY.. 439
1.   Mục đích. 441
2.   Các yêu cầu và điều kiện chung về hợp đồng tín dụng/ hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký kết và thanh lý hợp đồng tín dụng / hợp đồng bảo đảm tiền vay. 441
3.   Các điều khoản và điều kiện chung của một hợp đồng tín dụng. 442
3.1. Căn cứ xác lập hợp đồng. 442
3.2.  Xác định các bên tham gia hợp đồng. 442
3.3. Xác định hình thức và tính chất của khoản tín dụng. 442
3.4. Mục đích khoản cho vay / cấp tín dụng, điều kiện sử dụng tiền vay. 443
3.5. Thời hạn cho vay, phương thức và kỳ hạn trả nợ. 443
3.6. Lãi suất cho vay. 443
3.7. Thu nợ gốc, lãi tiền vay. 443
3.8. Các khoản phí 444
3.9.  Đồng tiền cho vay và đồng tiền thu nợ. 444
3.10. Hình thức đảm bảo tiền vay. 444
3.11. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 444
3.12.  Sửa đổi, bổ sung chuyển nhượng hợp đồng. 446
3.13. Luật áp dụng / giải quyết tranh chấp. 446
3.14. Các vi phạm dẫn đến chấm dứt hợp đồng (trực tiếp và gián tiếp) 447
3.15. Các trường hợp bất khả kháng. 448
3.16.  Điều khoản thi hành, hiệu lực hợp đồng. 448
3.17. Các cam kết khác. 448
4.   Các điều khoản và điều kiện chung của một hợp đồng đảm bảo tiền vay. 449
4.1. Xác định hình thức và tính chất của hợp đồng đảm bảo tiền vay: 449
4.2 Căn cứ xác lập hợp đồng. 449
4.3. Xác định các bên tham gia ký kết hợp đồng. 449
4.4 Nghĩa vụ được đảm bảo / bảo lãnh. 450
4.5 Tài sản thế chấp / cầm cố / bảo lãnh. 450
4.6 Bên giữ tài sản và giấy tờ về tài sản. 450
4.7 Quyền và nghĩa vụ của các bên. 451
4.8. Xử lý tài sản thế chấp / cầm cố / bảo lãnh. 451
4.9 Các thỏa thuận khác. 452
4.10. Hiệu lực hợp đồng. 452
5.   Ký kết và thanh lý hợp đồng tín dụng / hợp đồng bảo đảm tiền vay. 452
6.   Quy trình sửa đổi, điều chỉnh hợp đồng tín dụng. 454
7.   Phương pháp giải quyết vướng mắc, tranh chấp các điều kiện của hợp đồng tín dụng  455
8.   Mẫu hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay. 456
CHƯƠNG XIV. KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỘC LẬP.. 458
1.   Mục đích. 459
2.   Tổ chức bộ máy kiểm tra – giám sát tín dụng độc lập trong ngân hàng. 459
3.   Phân cấp thực hiện và trách nhiệm của từng cấp. 459
4.   Tần suất và phương pháp tiến hành kiểm tra và giám sát tín dụng. 460
5.   Nội dung và phạm vi kiểm tra và giám sát tín dụng. 460
6.   Hệ thống thông tin, báo cáo kiểm tra, giám sát tín dụng. 466
7.   Đánh giá và nhận xét sau kiểm tra, giám sát tín dụng. 467
7.1. Đánh giá chung về công tác tín dụng. 467
7.2. Đánh giá cụ thể những sai phạm sau kiểm tra (nêu cụ thể đơn vị khách hàng) 467
7.3. Đề nghị CBTD chịu trách nhiệm cho những sai phạm đó giải trình. 467
7.4. Kiến nghị 467
CHƯƠNG XV. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM... 469
1.   Tæng quan vµ môc tiªu. 470
2.   Ch­¬ng tr×nh s¶n phÈm tÝn dông. 470
3.   Héi ®ång Phª duyÖt Ch­¬ng tr×nh S¶n phÈm Míi 471
4.   Quy tr×nh phª duyÖt s¶n phÈm míi 472
5.   Néi dung b¶n ®Ò ¸n ch­¬ng tr×nh s¶n phÈm míi 473
6.   TriÓn khai thö nghiÖm s¶n phÈm míi 474
7.   §¸nh gi¸ xem xÐt l¹i sau khi triÓn khai s¶n phÈm míi 475
CHƯƠNG XVI. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN TÍN DỤNG.. 476
1.   Ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông (TTTD) trong hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n (NHNo) 477
1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng TTTD.. 477
1.2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh. 477
1.3. Môc ®Ých vµ ý nghÜa. 477
2.   Nguyªn t¾c tæ chøc, vËn hµnh vµ qu¶n lý hÖ thèng TTTD.. 478
2.1. Yªu cÇu ®èi víi TTTD.. 478
2.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hÖ thèng TTTD.. 479
3.   Sö dông c¸c TTTD.. 483
3.1. Môc ®Ých sö dông TTTD.. 483
3.2.  QuyÒn h¹n cña ng­êi sö dông s¶n phÈm TTTD.. 484
3.3.  Tr¸ch nhiÖm thñ tr­ëng ®¬n vÞ cã ®¨ng ký truy cËp, khai th¸c vµ sö dông TTTD.. 484
3.4. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi trùc tiÕp khai th¸c, sö dông TTTD.. 485
4.   Quy tr×nh cËp nhËt, bæ sung vµ trao ®æi th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. 485
4.1. Quy tr×nh nghiÖp vô TTTD t¹i Chi nh¸nh NHNo. 485
4.2. Quy tr×nh nghiÖp vô TTTD t¹i Trung t©m TTTD cña Héi së chÝnh. 489
4.3. Tæng hîp vµ kÕt xuÊt th«ng tin. 490
5.   Ph©n lo¹i vµ tæ chøc hÖ thèng TTTD.. 492
5.1. HÖ thèng TTTD cña kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp. 492
5.2. HÖ thèng TTTD cña kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n. 495
5.3. HÖ thèng TTTD cña kh¸ch hµng lµ c¸c TCTD.. 497
6.   HÖ thèng th«ng tin, b¸o c¸o tÝn dông. 499
6.1. H×nh thøc b¸o c¸o. 499
6.2. B¸o c¸o chÊt l­îng tÝn dông (ph©n lo¹i tÝn dông theo møc ®é rñi ro) 499
6.3. B¸o c¸o møc ®é tËp trung tÝn dông. 500
7.   Phô lôc: C¸c biÓu mÉu b¸o c¸o. 501
Biểu số TT01. Hồ sơ khách hàng (doanh nghiệp) 503
Biểu số TT02. Hồ sơ khách hàng (cá nhân) 504
Biểu số TT03. Báo cáo tiếp thị khách hàng. 505
Biểu số TT04. Báo cáo thông tin cơ bản. 506
Biểu số TT05. Sổ nhật ký. 507
Biểu số TT06. Thông báo về biến động tình hình của khách hàng. 508
Biểu số TT07. Tình hình tài chính của khách hàng DN.. 509
Biểu số TT08. Bảng quan hệ tín dụng với khách hàng. 511
Biểu số TT09. Bảng quan hệ tín dụng (ngắn hạn) với khách hàng. 513
Biểu số TT10. Bảng quan hệ tín dụng (trung, dài hạn) với khách hàng. 514
Biểu số TT11. Bảng quan hệ tín dụng với khách hàng. 515
Biểu số TT12. Thông tin về tài sản cầm cố. 516
Biểu số TT13. Quan hệ bảo lãnh. 517
Biểu số TT14. Thông tin tài chính hàng năm của doanh nghiệp. 518
Biểu số TT15. Tóm tắt diễn biến tài chính hàng năm của doanh nghiệp. 519
Biểu số TT16. Thông tin phi tài chính đối với doanh nghiệp. 521
Biểu số TT17. Thông tin khách hàng là cá nhân. 522
Biểu số TT18. Báo cáo tình hình tài chính của khách hàng cá nhân. 523
Biểu số TT19: Báo cáo thu nhập và chi phí khách hàng cá nhân. 524
Biểu số TT20. Tình hình tài chính của khách hàng TCTD.. 525
Biểu số TT21. Tóm tắt diễn biến tài chính hàng năm của TCTD.. 528
Biểu số TT22. Thông tin tài chính TCTD.. 530
Biểu số TT23. Phân loại nợ theo chất lượng. 531
Biểu số TT24. Danh mục tín dụng phân theo chi nhánh và loại tiền tệ. 532
Biểu số TT25. Danh mục tín dụng phân theo mục đích cho vay và loại hình DN.. 533
Biểu số TT26. 10 khách hàng vay lớn nhất 534
Biểu số TT27. Danh mục tín dụng phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp. 535
Biểu số TT28. Danh mục tín dụng phân theo hình thức bảo đảm tiền vay. 536
Biểu số TT29. Danh mục tín dụng phân theo thời hạn. 537
Biểu số TT30. Báo cáo khách hàng có tổng dư nợ lớn. 538
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi