Sổ tay tín dụng Techcombank - NH Kỹ thương (Bản Full)

Số trang: 147      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.63 MB      Lượt xem: 1904      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Sổ tay tín dụng Techcombank - NH Kỹ thương (Bản Full)

MỤC LỤC 
DANH MỤCCÁC PHỤLỤC....................................................................................................6
DANH MỤCCÁC TỪVIẾT TẮT............................................................................................7
CHƯƠNG I..................................................................................................................................8
GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................................................8
CHƯƠNG II..............................................................................................................................11
CHÍNH SÁCH TÍN DỤNGCHUNG......................................................................................11
2.1. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG....11 
2.2. TIÊU CHUẨN TÍN DỤNG CHUNG..............................................................................13 
2.2.1. Điều kiện vay vốn....................................................................................................13 
2.2.2.Giới hạn cho vay......................................................................................................15 
2.2.3.Thời hạn cho vay......................................................................................................16 
2.2.4. Định giá tiền vay......................................................................................................16 
2.2.5.Các loại hình tín dụnghiện được Techcombank cung cấp.......................................16 
2.2.6.Cho vay hợp vốn......................................................................................................18 
2.2.7.Các phương thức cho vaykhác................................................................................18 
2.2.8.Các khoản tín dụng Techcombank không chấp nhận...............................................18 
2.3. TIÊU CHUẨN VỀ TÀI SẢN ĐẢM BẢO........................................................................18 
2.3.1.Nguyêntắc bảo đảm bằng tài sản.............................................................................18 
2.3.2. Các chủng loại tài sản được Techcombank chấp nhận.............................................20 
2.4. TIÊU CHUẨN VỀ HỒ SƠ TÍN DỤNG...........................................................................22 
2.5. HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG..................................................................22 
2.6. THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT........................................................................................22 
2.6.1.Các cấp có thẩmquyền phê duyệt............................................................................22 
2.6.2.Các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt..............................................................22 
2.6.3.Mức phán quyết........................................................................................................22 
2.6.4.Nguyêntắc xây dựngthẩmquyềnphê duyệt...........................................................23 
2.6.5.Nguyêntắc sửdụngthẩmquyền phê duyệt..............................................................23 
2.6.6.Trìnhtựphê duyệt theo thẩmquyền của các cấp.....................................................24 
2.7. THEO DÕI SAU KHI CHO VAY...................................................................................25 
2.8. THƯ TÍN DỤNG VÀ BẢO LÃNH.................................................................................27 
2.9. THÔNG TIN TÍN DỤNG................................................................................................27 
2.10. YÊU CẦU CHUNG VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC XÂY
DỰNG VĂN HÓA TÍN DỤNG..............................................................................................28 
2.11. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG..............29 
2.11.1. Danh mục tín dụng.................................................................................................29 
2.11.2. Thông tin................................................................................................................29 
2.11.3. Chính sách và chiến lược.......................................................................................29 
2.11.4. Đào tạo...................................................................................................................30 
2.11.5. Quy trình côngviệc................................................................................................30 
2.11.6. Kiểmsoát................................................................................................................30 
2.12. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG..31 
CHƯƠNG III.............................................................................................................................33
CÁC NGUYÊN TẮC CƠBẢN TRONG................................................................................33
QUY TRÌNH QUẢN LÝRỦI RO TÍN DỤNG CỦA TECHCOMBANK...........................33
3.1. PHÁT TRIỂN KINH DOANH........................................................................................33 
3.1.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................33 
3.1.2.Các nguyên tắc của Techcombank...........................................................................34 
3.2. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG.................................................................................................34 
3.2.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................34 
3.2.2.Các nguyên tắc của Techcombank...........................................................................34 
3.3. CẤU TRÚC KHOẢN VAY.............................................................................................35 
3.3.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................35 
3.3.2.Các nguyên tắc của Techcombank...........................................................................35 
3.4. PHÊ DUYỆT...................................................................................................................35 
3.4.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................36 
3.4.2.Nguyêntắc của Techcombank.................................................................................36 
3.5. LẬP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG CẦM CỐ/THẾ CHẤP.........................36 
3.5.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................36 
3.5.2.Nguyêntắc của Techcombank.................................................................................37 
3.6. THEO DÕI SAU KHI CHO VAY...................................................................................37 
3.6.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................37 
3.6.2.Các nguyên tắc của Techcombank...........................................................................37 
3.7. XỬ LÝ CÁC KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ......................................................................38 
3.7.1.Mục tiêu của Techcombank.....................................................................................38 
3.7.2.Nguyêntắc của Techcombank.................................................................................38 
3.8. CÁC CÔNG CỤ HẠN CHẾ RỦI RO CỦA TECHCOMBANK......................................38 
3.8.1.Xếp hạng doanh nghiệp (chấm điểmtín dụng)........................................................38 
3.8.2.Giới hạn cấp tín dụng...............................................................................................39 
3.8.3.Phân loại khoản vay.................................................................................................39
3.8.4.Lập dựphòng xửlý rủi ro tín dụng..........................................................................39
CHƯƠNG IV.............................................................................................................................41
TỔCHỨC BỘMÁY HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG TẠI TECHCOMBANK........................41
4.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....................................................................................................41 
4.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG...........................................................42 
4.2.1.Vai trò của HĐQT....................................................................................................42 
4.2.2.Vai trò của Ban TGĐ...............................................................................................42 
4.2.3.Tổchức hoạt độngtíndụng tại Hội sở.....................................................................42 
4.2.4.Tổchức hoạt độngtíndụng tại chinhánh................................................................43 
CHƯƠNG V..............................................................................................................................45
QUY TRÌNH TÍN DỤNG.........................................................................................................45
5.1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG...................................................................................45 
5.2. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG.........................................45 
5.2.1.Tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận hồsơ.........................................................45 
5.2.2.Thẩm định,phântích hồsơ......................................................................................46 
5.2.3.Kiểm soátnội dungthẩm định.................................................................................47 
5.2.4.Tái thẩm định...........................................................................................................47 
5.2.5. Phê duyệt tín dụng....................................................................................................48 
5.2.6.Thông báo tín dụng..................................................................................................48 
5.2.7.Hoàn thiện hồsơvà thực hiện thủtục nhận tài sản đảm bảo...................................49 
5.2.8.Soạn thảo và ký kết hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợvà camkết trảnợ.................50 
5.2.9.Giải ngân và hạch toán giải ngân.............................................................................51 
5.2.10. Theo dõi và quản lýkhách hàng.............................................................................52 
5.2.11. Phânloại khoản vay...............................................................................................52 
5.2.12. Đánh giá lại khoản vayvà khách hàng...................................................................53 
5.2.13. Theo dõi và xửlýnợquá hạn.................................................................................54 
CHƯƠNG VI.............................................................................................................................55
SẢN PHẨM TÍN DỤNGDOANH NGHIỆP..........................................................................55
6.1. CÁC NHÓM SẢN PHẨM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA TECHCOMBANK....55 
6.2. TIÊU CHUẨN CHO VAY CHUNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DOANH
NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG................................................................................................55 
6.3. CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA TECHCOMBANK.................56 
6.3.1.Tín dụng vốn lưu động theo món.............................................................................56 
6.3.2.Tín dụngvốn lưu độngtheohạn mức.......................................................................58 
6.3.3.Cho vay theo hạn mức thấu chi................................................................................60 
6.3.4.Cho vay đầu tưdài hạn.............................................................................................61 
6.4. MỘT VÀI SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐẶC BIỆT.............................................................62 
6.4.1.Cho vay bắc cầu.......................................................................................................62 
6.4.2.Cho vay mua lại, sáp nhập doanh nghiệp và liên doanh..........................................63 
6.5. HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH..........................................................................................63 
6.5.1.Thẩm định chủdoanh nghiệp...................................................................................63 
6.5.2.Thẩm định hồsơ.......................................................................................................64 
6.5.3.Thẩm định dựán đầu tư...........................................................................................64 
 
CHƯƠNG VII...........................................................................................................................65
SẢN PHẨM TÍN DỤNGBÁN LẺ...........................................................................................65
7.1. CÁC NHÓM SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA TECHCOMBANK...................65 
7.2. TIÊU CHUẨN CHO VAY CHUNG ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN
LẺ CỦA NGÂN HÀNG.........................................................................................................66 
7.3. CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN CHO VAY HIỆN TẠI
CỦA TECHCOMBANK........................................................................................................67 
7.3.1.Cho vay vàng............................................................................................................67 
7.3.2.Vaytiêu dùng cầm cốbằng chứng chỉnợ................................................................68 
7.3.3. Ứng trước tài khoản cá nhân....................................................................................69 
7.3.4.Du học nước ngoài...................................................................................................72 
7.3.5.Du học tại chỗ..........................................................................................................73 
7.3.6.Nhà mới....................................................................................................................74 
7.3.7.Ôtô xịn......................................................................................................................76 
7.3.8. Đầu tưchứng khoán niêmyết..................................................................................78 
7.3.9.Mua cổphần của các doanh nghiệp cổphần hóa.....................................................79 
7.3.10. Ứngtiền nhanh.......................................................................................................81 
7.3.11. Cho vayhộkinh doanh...........................................................................................82 
7.3.12. Cho vay đảm bảo bằng chứng khoán niêmyết.......................................................83 
CHƯƠNG VIII..........................................................................................................................85
CÁC QUY ĐỊNHHIỆN HÀNHCỦA CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC VÀ
TECHCOMBANK....................................................................................................................85
8.1.  DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ VÀ
CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG....................85 
8.2. MỘT VÀI ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG CÁC QUY ĐỊNH HIỆN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG.....................................................................................................86 
8.2.1.Ký hai hợp đồng vềcùng một đối tượng..................................................................86 
8.2.2.Tínhchất pháp lý với việc sửa đổi camkết ba bên..................................................86 
CHƯƠNG IX.............................................................................................................................88
HỆTHỐNG MẪU BIỂUBAN HÀNHKÈM ÁP DỤNGTRONGHOẠT ĐỘNGTÍN
DỤNGTẠI TECHCOMBANK...............................................................................................88
9.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG MẪU BIỂU CỦA TECHCOMBANK.............88 
9.2. HỆ THỐNG MẪU BIỂU HIỆN TẠI CỦA TECHCOMBANK......................................90 
9.3. MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MẪU BIỂU...............................................................90 
9.3.1.Nguyêntắc chung.....................................................................................................90 
9.3.2.Những chú ý khi sửdụngmẫu biểu..........................................................................90 


DANH MỤC CÁC PHỤLỤC 
PHỤLỤC 1 - THỊTRƯỜNG TÍN DỤNG MỤC TIÊU CỦA TECHCOMBANK...................93 
PHỤLỤC 2 - TIÊU CHUẨN VỀHỒSƠTÍN DỤNG..............................................................95 
PHỤLỤC 3 - HỆTHỐNGCHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG.....................................................98 
PHỤLỤC 4 - VÍ DỤVỀTHẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT.......................................................104 
PHỤLỤC 5 - DẤU HIỆU CÁC KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ...............................................112 
PHỤLỤC 6 - TIÊU CHUẨN PHÂNLOẠI KHOẢN VAY....................................................115 
PHỤLỤC 7 - TỔCHỨC BỘMÁY HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGTẠI TECHCOMBANK....116 
PHỤLỤC 8 - QUY TRÌNH TÍN DỤNGCỦA TECHCOMBANK........................................117 
PHỤLỤC 9 – HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH CHỦDOANH NGHIỆP..................................118 
PHỤLỤC 10 - HƯỚNGDẪN THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG.....................119 
PHỤLỤC 11 - NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNHCỦA NGÂN 
HÀNG NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠQUAN HỮU QUAN................................126 
PHỤLỤC 12 - HỆTHỐNGMẪU BIỂU HIỆN TẠI CỦA TECHCOMBANK.....................139 
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi