(Tiểu luận) CNH gắn với HĐH và phát triển kinh tế tri thức bảo vệ tài nguyên môi trường

Số trang: 25      Loại file: pdf      Dung lượng: 909.31 KB      Lượt xem: 7703      Lượt tải: 21

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Tiểu luận] CNH gắn với HĐH và công nghiệp hóa ,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức,bảo vệ  tài nguyên môi trường

Lời Mở Đầu
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cho rằng CNH, hiện đại hóa chính là con đường đẩy nhanh tốc độ phát triển LLSX trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để cải biến thành công xã hội cũ thành xã hội mới, đem đến sự giàu có, ấm no, tự do, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh cho mọi công dân Việt Nam.
Nhận thức rõ vai trò của CNH với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ liên tục (52 năm: 1960-2015) lãnh đạo nhiều triệu dân trên lãnh thổ hơn 331 nghìn km2 thực hiện CNH theo những quan niệm, mô hình và cơ chế rất khác nhau với những thể nghiệm, tìm tòi, rồi điều chỉnh, bổ sung, phát triển để không ngừng hoàn thiện.
Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa VII (tháng 1/1994) đã có bước đột phá mới trong nhận thức về khái niệm Công nghiệp hóa,hiện đại hóa.”Công nghiệp hóa,hiện đại hóa là quá trình thay đổi căn bản ,toàn diện các hoạt động sản xuất,kinh doanh,dịch vụ và quản lý kinh tế,xã hội từ sử dunggj lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùngvới công nghệ,phương tiện và phương pháp tiên tiến,hiện đại,dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ công nghệ,tạo ra năng xuất lao động xã hội cao.”
Bám chắc nội dung quan điểm trên đồng thời rút ra những hạn chế và yêu cầu thực tiễn ,tại Đại Hội Đảng X,XI Đảng ta đã bổ sung nội dung và đưa ra quan điểm:”Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức,bảo vệtài nguyên,môi trường.”
Trải qua quãng thời gian thực hiện chủ trương,quan điểm này của Đảng ,nước ta đã có những bước phát triển quan trọng .Tuy nhiên trong thời kỳ kinh tế hội nhập như hiện nay đất nước đứng trước những khó khăn, thách thức và cả cơ hội lớn để phát triển.Hiểu được điều đó nhóm nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Hữu Công đã thực hiện bài luận với đề tài Phân tích quan điểm “ CNH gắn với HĐH và công nghiệp hóa ,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức,bảo vệ  tài nguyên môi trường”
 
 
Kết cấu bài luận
Chương I:Cơ sở khoa học hình thành quan điểm
1.Cở sở lý luận
   1.1.Quan điểm của Mac-Lênin về CNH-HĐH
   1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với CNH-HĐH đất nước
2.Cơ sở thực tiễn
   2.1. Hình thành và phát triển quá trình CNH trên thế giới
         2. 2.Bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay 
             2. 2.1Sự phát triển của kinh tế tri thức   
            2.2.2. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế
      3. Bối cảnh kinh tế trong nước
  Chương II: Nội dung quan điểm
  1.Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa
 2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
      3.Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường
Chương III :      Nhận thức  bản thân về quan điểm của Đảng về CNH-HĐH  
      1.Nhận định về tính đúng đắn của quan điểm
2.Trách nhiệm của thanh niên ,sinh viên trong sựnghiệp CNH-HĐH
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi