[Tiểu luận] Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH và sự vân dụng ở Việt Nam

Số trang: 45      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.59 MB      Lượt xem: 728      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Tiểu luận] Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH và sự vân dụng ở Việt Nam
Mục lục
Lời mở đầu. 3
Kế cấu của đề tài 5
1.  Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về thời kỳ quá độ lên CNXH.. 7
1.1  Khái niệm thời kỳ quá độ lên CNXH.. 7
1.2 Tính tất yếu tiến lên CNXH.. 7
1.3 Đặc  điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH.. 8
1.4. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH.. 9
1.5.  Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.. 10
2. Vận dụng vào thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.. 12
2.1  Tính tất yếu tiến lên CNXH và điều kiện tiến lên CNXH bỏ qua TBCN ở Việt Nam   12
2.2  Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 19
2.3. Xây dựng nền văn hóa. 23
2.4 Xây dựng giáo dục và đào tạo. 24
2.5 Lĩnh vực khoa học và công nghệ. 24
2.6 Bảo vệ môi trường. 24
2.7 Xây dựng chính sách xã hội đúng đắn. 25
2.8 Quốc phòng và an ninh. 26
2.9 Về đối ngoại 28
Một số thành tựu và hạn chế trong quá trình xây dựng lên CNXH ở nước ta. 29
Về phát triển kinh tế. 29
3.2 Về phát triển các mặt xã hội 36
3.3 Một số hạn chế trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. 39
Kết luận. 40
Danh mục tài liệu tham khảo. 42
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi