Tiểu Luận - TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SÚC VẬT GÂY RA

Số trang: 22      Loại file: pdf      Dung lượng: 478.04 KB      Lượt xem: 260      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU  ......................................................................................................................................  1
1.  Lý do chọn đề tài  ...............................................................................................................................  1
2.  Tình hình nghiên cứu  .......................................................................................................................  1
3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...................................................................................................  2
4.  Phương pháp nghiên cứu  .................................................................................................................  2
5.  Bố cục đề tài ......................................................................................................................................  2
PHẦN NỘI DUNG  ...................................................................................................................................  3
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO 
SÚC VẬT GÂY RA  .................................................................................................................................  3
1.1.  Khái quát chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  ....................................  3
1.2.  Khái niệm về súc vật  ......................................................................................................................  3
1.3.  Khái niệm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra  ............................................  4
1.4.  Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra..................................  4
1.4.1. Có sự kiện bất thường liên quan đến súc vật  .............................................................................  5
1.4.2. Có thiệt hại xảy ra trên thực tế  ..................................................................................................  5
1.4.3. Có mối quan hệ nhân quả  ..........................................................................................................  5
1.5.  Nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra  ...................................................  6
1.5.1.  Trách nhiệm của chủ sở hữu, người quản lý  .............................................................................  6
1.5.2.  Trách nhiệm người chiếm hữu, sử dụng súc vật  .......................................................................  7
1.5.3.  Trách nhiệm của người thứ ba  ..................................................................................................  8
1.5.4.  Trách nhiệm của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi  ........................  9
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1  ......................................................................................................................  10
CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT 
HẠI DO SÚC VẬT GÂY RA VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  .................................................................  11
2.1. Thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra  ...........................................  11
2.1.1. Liên quan đến khái niệm súc vật  .............................................................................................  11
2.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra  ............  12 
2.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra  ......  13
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  ......................................................................................................................  15
PHẦN KẾT LUẬN  ................................................................................................................................  16
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................................
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi