Tiểu luận - Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Số trang: 17      Loại file: pdf      Dung lượng: 727.86 KB      Lượt xem: 799      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tiểu luận -  Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ  giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ  nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
 
Nội dung                                                                                                        Trang
            Lời nói đầu……………………………… …………………………1                                                                                                             
            1. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa
vật chất với ý thức …………………………………………...2
1.1. Vật chất quyết định ý thức …………………………………… 2
            1.2. ý thức tác động trở lại vật chất…………………………………4
2.  Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ
giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. …………………………….7
2.1. Xuất phát từ thực tế khách quan từ đó đề ra đường lối,
chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương hướng,
mục tiêu…đúng đắn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở nước ta hiện nay…………………………………….7
2.2. Phát huy vai trò của tính năng động chủ quan và chống chủ
quan  duy ý chí…………………………...………………….12
            3. Kết luận …………………………………………………………15
            4. Phụ lục …………………………………………………………..16
            5. Tài liệu tham khảo ………………………………………………17
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi