Luận văn thạc sĩ kinh tế - Phát triển nguồn nhân lực địa bàn huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Số trang: 94      Loại file: pdf      Dung lượng: 170.77 KB      Lượt xem: 72      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Mục lục
Danh mục từ viết tắt 
Danh mục các bảng
LỜI MỞ ĐẦU  1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC  5
1.1 Khái niệm và các bộ phận cấu thành nguồn nhân lực  5
1.1.1 Các khái niệm về nguồn nhân lực  5
1.1.2  Các bộ phận của nguồn nhân lực  10
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực  12
1.1.3.1  Các nhân tố môi trường vĩ mô  13
1.1.3.3 Các nhân tố môi trường nội bộ  14
1.1.3.2 Các nhân tố môi trường vi mô  13
1.  2 Các quan điểm về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực  18
1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin  18
1.2.2 Quan điểm các nhà kinh tế học  19
1.2.3 Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nguồn nhân lực và Chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực  20
1.3  Vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế- xã hội  22
1.3.1  Vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội  22
1.3.2  Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH  22
1.3.3  Vai trò của nguồn nhân lực với quá trình phát triển lực lượng sản xuất 
trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế  23
1.4  Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực  24 
1.4.1 Kinh nghiệm thu hút và phát triển nguồn nhân lực của thành phố Biên hòa, 
tỉnh Đồng Nai  25
1.4.2  Kinh nghiệm thu hút và phát triển nguồn nhân lực của huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai  26
1.4.3  Kinh nghiệm thu hút và phát triển nguồn nhân lực cho huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai  28
Kết luận Chương 1  28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI HUYỆN 
LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI  30
2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế-xã hội huyện Long 
Thành tỉnh Đồng Nai  30
2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên  30
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội  31
2.2.  Thực trạng nguồn nhân lực tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  34
2.2.1. Quy mô dân số trên địa bàn  34
2.2.2 Thực trạng trình độ học vấn của nguồn nhân lực  36
2.2.3 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyện  38
2.2.3.1  Thực trạng hệ thống giáo dục - đào tạo  40
2.2.3.2  Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyện  42
2.2.3.3  Các điều kiện đảm bảo cho đào tạo nguồn nhân lực của huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  44
2.2.3.4  Thực trạng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý  47
2.2.4 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực của huyện Long Thành  47
2.2.4.1  Thực trạng việc làm của nguồn nhân lực  48
2.2.4.2  Thực trạng cơ cấu lao động  49
2.3  Những kết quả đạt được và những hạn chế về đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  52
2.3.1 Những kết quả đạt được  52
2.3.1.1  Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn Huyện  52 
2.3.1.2  Thu hút và tạo nguồn cán bộ  53
2.3.2 Những hạn chế chủ yếu:  57
2.3.3 Nguyên nhân  59
Kết luận Chương 2  62
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN LONG 
THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2013-2020  62
3.1.  Định hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của huyện  62
3.1.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực của huyện  62
3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Thành giai đoạn
2013-2020............................................................................................................. 
67
3.1.2.1  Mục tiêu tổng quát  67
3.1.2.2  Mục tiêu cụ thể  67
3.2  Những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tại huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai  68
3.2.1 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực  68
3.2.2 Quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Huyện  70
3.2.3 Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực của Huyện  74
3.2.4  Chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài và sử dụng hiệu quả nguồn nhân 
lực của Huyện  76
3.2.5  Nâng cao mức sống, thu nhập cho người lao động của Huyện  78
3.2.6  Chăm sóc sức khỏe, y tế cho người lao động  78
3.3  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  80
3.3.1  Đối với Chính phủ  80
3.3.2  Kiến nghị đối với tỉnh Đồng Nai  80
KẾT LUẬN  82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi