[Khóa luận tốt nghiệp] Quy trình kiểm tra tuân thủ thuế TNDN đối với chi phí nhân công nghiên cứu tại chi nhánh công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

Số trang: 120      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.52 MB      Lượt xem: 333      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
TÓM TẮT .......................................................................................................................  i
LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................................  iii
LỜI CẢM ƠN  ...............................................................................................................  iv
MỤC LỤC  ......................................................................................................................  v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT   ................................................................................. vii
DANH MỤC BẢNG  ................................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH  ......................................................................................................  ix
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU  ...............................................................  1
1. Sự cần thiết của nghiên cứu  .........................................................................................  1
2. Mục tiêu nghiên cứu  ....................................................................................................  9
3. Câu hỏi nghiên cứu  ......................................................................................................  9
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  .............................................................................  10
5. Phương pháp nghiên cứu  ...........................................................................................  10
6. Kết cấu khóa luận  ......................................................................................................  11
TÓM TẮT CHƯƠNG 1  ..............................................................................................  12
CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA 
TUÂN  THỦ  THUẾ  THU  NHẬP  DOANH  NGHIỆP  ĐỐI  VỚI  CHI  PHÍ  NHÂN 
CÔNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ..........................................  5
2.1. Tổng quan về các công trình nghiên cứu  ..............................................................  5
2.2. Các cơ sở lý thuyết   .................................................................................................  8
2.2.1. Một số đặc điểm kế toán của chi phí nhân công  ...............................................  8
2.2.1.1. Chi phí nhân công  .............................................................................................  8
2.2.1.2. Một số đặc điểm của thuế TNDN  ..................................................................  15
2.2.2. Mối quan hệ giữa chi phí nhân công với thuế TNDN trong kiểm toán BCTC
.......................................................................................................................................  17
2.2.3. Quy trình kiểm tra tuân thủ thuế TNDN đối với chi phí nhân công trong 
kiểm toán BCTC  ..........................................................................................................  17
2.2.3.1. Quy trình kiểm tra tuân thủ thuế TNDN đối với chi phí nhân công trong kiểm 
toán BCTC  .....................................................................................................................  17
2.2.3.2. Tóm tắt những văn bản pháp lý liên quan  ........................................................  19
2.2.3.3. Tổng hợp một số rủi ro khi kiểm tra tuân thủ thuế TNDN đối với chi phí nhân 
công trong kiểm toán BCTC  ..........................................................................................  20
TÓM TẮT CHƯƠNG 2  ..............................................................................................  22
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  ..................................................................  23
3.1. Giới thiệu sơ lược về Deloitte  ...............................................................................  23
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Deloitte  ..................................................  23
3.1.2. Tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Deloitte  ...............................................................  24
3.1.3 Chiến lược hoạt động............................................................................................  24
3.2. Cơ cấu tổ chức  .......................................................................................................  25
3.2.1. Loại hình doanh nghiệp   ......................................................................................  25
3.2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  .........................  26
3.2.3. Đặc điểm chuyên ngành và dịch vụ kinh doanh  .................................................  26 
vi
3.2.4. Quy trình kiểm tra tuân thủ thuế chung tại Deloitte  ............................................  27
3.3. Mô tả thực trạng quy trình kiểm tra tuân thủ thuế TNDN đối với chi phí nhân 
công – Mô phỏng tại Công ty ABC  ............................................................................  28
3.3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty ABC  ..............................................................  28
3.3.2. Quy trình thực hiện  ...........................................................................................  29
3.3.2.1. Giai đoạn tiền kế hoạch   .................................................................................  29
3.3.2.1.1. Đánh giá rủi ro  ...............................................................................................  29
3.3.2.1.2. Tiếp nhận khách hàng  ....................................................................................  30
3.3.2.1.3. Đồng ý với các điều kiện của hợp đồng  ........................................................  31
3.3.2.2. Giai đoạn lập kế hoạch  ...................................................................................  30
3.3.2.2.1. Tìm hiểu chung về khách hàng  ......................................................................  31
3.3.2.2.2. Phương pháp tiếp cận và giới hạn công việc  .................................................  32
3.3.2.2.3. Lập danh sách những thông tin yêu cầu khách hàng cung cấp   ....................  33
3.3.2.2.4. Thực hiện các thủ tục phân tích ban đầu  .......................................................  34
3.3.2.3. Giai đoạn thực hiện kiểm tra tuân thủ thuế.................................................  39
3.3.2.3.1. Rà soát Sổ nhật ký chung và bảng lương   .....................................................  40
3.3.2.3.2. Tổng hợp tài liệu, chứng từ liên quan đến chi phí công nhân  .......................  41
3.3.2.3.3. Lập bảng tóm tắt chi phí nhân công  ..............................................................  45
3.3.2.3.4. Chọn mẫu kiểm tra   .......................................................................................  47
3.3.2.3.5. Tính cap welfare  ............................................................................................  51
3.3.2.4. Giai đoạn kết thúc ..........................................................................................  53
3.3.3. Khảo  sát  về  việc thực hiện  quy trình  kiểm tra  tuân thủ thuế TNDN đối  với
chi phí nhân công tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam  .................  54
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi